Nasze aktywności

Praktyczne publikacje z zakresu odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich
Biorąc pod uwagę unikalne kompetencje zespołu eksperckiego Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego, publikujemy w dostępnych mediach opinie i analizy dot. szeroko rozumianej transformacji energetycznej w ujęciu lokalnym i z uwzględnieniem interesów społeczności lokalnych, jednostek samorządu terytorialnego oraz rolników i przedsiębiorstw rolnych. Opublikowane materiały udostępniamy także w...
Aktywny udział w tworzeniu optymalnego środowiska dla procesów zrównoważonej transformacji - organizacja i udział w dyskusjach eksperckich na poziomie eksperckim, parlamentarnym i administracji (konsultacje publiczne)
Stowarzyszenie jako organizacja pozarządowa i podmiot o charakterze eksperckim bierze aktywny udział w tworzeniu optymalnego środowiska dla procesów zrównoważonej transformacji energetycznej w tym dla obszarów wiejskich. Stowarzyszenie uczestniczy w posiedzeniach komisji parlamentarnych, organizuje debaty eksperckie i konferencje z udziałem przedstawicielami administracji i interesariuszy...
Warsztaty i szkolenia z zakresu odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich, realizowane dla społeczności lokalnych i rolników
M.in we współpracy z Polską Federacją Ziemniaka, Krajową Radą Spółdzielczą, Krajowym Związkiem Grup Producentów Owoców i Warzyw i innymi organizacjami działającymi na rzecz polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich (branża mleczarska, przemysł fermentacyjny i owocowo-warzywny) realizujemy cykliczne spotkania, w trakcie których przybliżamy zagadnienia zrównoważonego rozwoju (produkcji, energetyki,...