O programie

Building and strengthening local relationships though the actions of leaders and increasing energy efficiency


Projekt jest kontynuacją działań podejmowanych przez naszą organizację i prof. Krzysztofa Żmijewskiego na rzecz obszarów wiejskich od 2015 r.

Zdaniem Stowarzyszenia, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii może być rzeczywistą szansą rozwojową obszarów wiejskich, a różnorodność zasobów obszarów wiejskich może stworzyć szerokie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Realizacja inwestycji OZE z udziałem społeczności lokalnych może stać się jednym z ważniejszych czynników rozwoju obszarów wiejskich, redukując także deficyty w zaopatrzeniu w energię, wspierając tym samym warunki prowadzenia działalności rolniczej i pozarolniczej działalności gospodarczej.

Ważną barierą utrudniającą rozwój OZE na obszarach wiejskich jest bardzo często brak wiedzy i odpowiedniego wsparcia dla samorządów oraz inwestorów indywidualnych i grup inwestorów (rolników, lokalnych przedsiębiorców) z obszarów wiejskich. Istnieje także utrudniony przepływ informacji pomiędzy organizacjami eksperckimi i decydentami, co powoduje, że informacje z poziomu lokalnego często nie docierają do decydentów i także w drugą stronę – jakie nowe regulacje (ważne dla rozwoju OZE) lub kluczowe kierunki (techniczne, finansowe) zostaną wprowadzone.

Program

Ikona

Głównym celem działań w ramach projektu jest podniesienie świadomości mieszkańców wsi (rolników, lokalnych liderów) w zakresie OZE i wsparcie zwiększenia inwestycji OZE na obszarach wiejskich

Cele szczegółowe projektu


  • Ograniczenie emisji gazów cieplarnianych na obszarach wiejskich i w rolnictwie (wytwarzanie energii, transport).
  • Budowanie i wzmacnianie świadomości rolników w Polsce w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
  • Ukierunkowanie inwestycji na transformację energetyczną (cyfryzacja, ekologia) – czysta i wydajna produkcja i wykorzystanie energii.
  • Promowanie postaw proekologicznych wśród mieszkańców wsi.
  • Zwiększenie wolumenu inwestycji OZE i działań towarzyszących na obszarach wiejskich.
  • Łączenie sektorów i budowanie zintegrowanych inicjatyw w rolnictwie z wykorzystaniem inteligentnych rozwiązań w zakresie energetyki odnawialnej, efektywności energetycznej i poprawy środowiska naturalnego.
  • Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego do współpracy z lokalnymi rolnikami.
  • Demokratyzacja struktury energetycznej na terenach rolniczych (udział rolników).
  • Tworzenie nowych produktów i usług na obszarach wiejskich.