Wyzwania polityki rolnej podczas posiedzenia sejmowego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji do Spraw Unii Europejskiej

Informacja Komisarza ds. rolnictwa pana Janusza Wojciechowskiego na temat realizacji Wspólnej Polityki Rolnej, w kontekście aktualnych i przyszłych wyzwań stojących przed polityką rolną, ze szczególnym uwzględnieniem problemów bezpośrednio dotyczących Polski.

 

Kluczowe podczas spotkania były wypowiedzi ze strony społecznej, podczas której rolnicy po dyskusji posłów i posłanek, poruszyli kwestie wyzwań Wspólnej Polityki Rolnej. Poniżej przedstawione są zagadnienia ze strony rolników oraz przedstawicieli organizacji rolniczych:

 • Mniej umów handlowych, brak wprowadzania dodatkowych umów,
 • Wyrównanie szans między rolnikami polskimi i w UE, na przykład niemieckimi - pod względem dofinansowań i ekoschematów.
 • Poprawa kryterium dla gospodarstw aktywnych. Dopłaty pobierają przede wszystkim rolnicy nieaktywni.
 • Mechanizmy oddłużania gospodarstw oraz tworzenie funduszy.
 • Prowadzenie gospodarstw ekologicznych może zaburzyć polskie bezpieczeństwo żywnościowe.
 • Optymalizacja dochodowości, aby rolnicy zarabiali z własnej produkcji, bez dopłat. 
 • Tworzenie większej rezerwy dla rolnictwa w zakresie zabezpieczenia rynków przed produktami niespełniającymi standardów, jakie muszą spełniać producenci rolni z UE. 
 • Rozbieżność w polityce rolnej - wygenerowano wiele środków na nowoczesne i zrównoważone rolnictwo, a obecnie następuje przejście na rolnictwo ekologiczne.
 • Podniesione koszty produkcji rolnej poprzez wprowadzenie Zielonego Ładu. Potrzebna reforma polityki rolnej.
 • Wizja Unii Europejskiej w zakresie kształtu i struktury gospodarstw rolnych. W celu racjonalnego wydawania środków i tworzenia wsparcia finansowego, UE powinna mieć wizję jak ma wyglądać struktura rolnicza oraz poszczególne gospodarstwa. Kierunek rozwoju gospodarstw ekologicznych zmniejszy produkcję rolną i żywność będzie droższa. Czy gospodarstwa powinny zapewniać bezpieczeństwo żywnościowe i produkować pewną żywność, lecz w mniej ekologiczny sposób. Ustalenie takiej wizji jest kluczowe dla optymalnego wydawania środków finansowych.
 • Ujednolicenie zasad dotyczących dopuszczania środków ochrony roślin we wszystkich krajach UE. 
 • Dofinansowanie obszarów niskotowarowych, małoobszarowych.
 • Badanie zawartości substancji niedozwolonych w Polsce w trakcie tranzytu towarów.
 • Stabilność ekoschematów - rolnicy potrzebują znać wielkości dopłat.

 

Wyzwania polityki rolnej poruszanej przede wszystkim przez stronę społeczną podsumował Komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski. W poniższej liście zamieszczone są również kwestie działań polskiej administracji rządowej w zakresie rolnictwa. Komisarz poruszył następujące zagadnienia: 

 • Brak przymusowego ugorowania oraz przymusowego płodozmianu,
 • Zastąpienie ugorowania i płodozmianu możliwością dywersyfikacji upraw,
 • Brak okrywy zimowej,
 • Problem zadłużonych gospodarstw - programy pomocy,
 • Sprawy handlowe: brak zasadności dopłacania do eksportu oraz do produkcji,
 • Porozumienia handlowe,
 • Tworzenie i utrzymanie struktury rolnictwa, jaką chcą rolnicy i wieś. Bronienie tej struktury rolnictwa polskiego, która obecnie funkcjonuje. Wszystkie struktury są potrzebne - małe gospodarstwa również.
 • Dostosowywanie rolnictwa do potrzeb,
 • Wszystkie typy gospodarstw są i w Polsce, i na świecie potrzebne.
 • Wzmocnienie rolników w łańcuchu dostaw.
 • Spółdzielnie, grupy producenckie: rozwój organizacji rolników.
 • Kontrola granic: system kontroli granic należy do Państwa.
 • Pestycydy: wycofywanie substancji nie podejmuje administracja rolnicza, lecz administracja odpowiadająca za zdrowie.
 • Występują możliwości finansowania odbudowy hodowli trzody chlewnej - decyzja na poziomie krajowym.
 • Wiele decyzji przeniesiono na poziom krajowy.
 • Państwa członkowskie UE wybierają ekoschematy.
 • Trzeba wspierać gospodarstwa małe i średnie, musi pozostać jako element Polityki Rolnej.
 • Nie zapewnimy bezpieczeństwa żywnościowego odchodząc od małych gospodarstw.

Całość komisji sejmowych jest dostępna poniżej. Pierwszy link prowadzi do Komisji, w której wypowiadają się głównie posłowie i posłanki oraz Komisarz. W drugim nagraniu znajdują się wypowiedzi strony społecznej.