Wystąpienie w sprawie większego uwzględnienia spółdzielczości w Planie Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej dla Polski na lata 2023-2027

KRS przekazała do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi uwagi w ramach dwóch etapów konsultacji projektu PS WPR, jak również po spotkaniu uzgodnieniowym organizowanym przez Ministerstwo w dniu 06.10.br. dotyczącym wsparcia sektorowego oraz wsparcia tworzenia i rozwoju organizacji producentów i grup producentów rolnych w ramach PS WPR 2023-2027. Przekazując stanowiska KRS dokonała konsultacji z Krajowymi Związkami Spółdzielni Rolniczych i Wiejskich.

Opracowywany Plan Strategiczny WPR będzie kluczowym dokumentem dla rozwoju rolnictwa. Analizując jego treść stwierdzamy, że w zbyt małym stopniu zawiera on rozwiązania dla wspólnego działania rolników na rynku - co jest kluczowe dla poprawy dochodów z działalności rolniczej - oraz wspólnego funkcjonowania mieszkańców wsi. Propozycje rozwiązań w tym zakresie KRS przekazała do MRiRW. W krajach Zachodniej Europy funkcje te realizują gównie spółdzielnie rolnicze mające obecnie najczęściej status organizacji producentów, a także ich zrzeszenia - zgodnie z art. 152 i dalsze Rozporządzenia PEiR (UE) nr 1308/2013, oraz rolnicze spółdzielnie zaopatrzenia i zbytu, spółdzielnie wspólnego użytkowania maszyn i urządzeń rolniczych, spółdzielnie zaopatrzeniowe i usługowe dla mieszkańców wsi, spółdzielnie energetyczne, itp.