WSPÓŁPRACA ROLNIKÓW - WSPARCIE ORGANIZACJI PRODUCENTÓW

W Polsce od 2020 roku istnieje możliwość tworzenia nowych organizacji producentów (składających się z osób fizycznych lub prawnych, min. 10 członków (w sektorze mleka i przetworów mlecznych min. 20 członków) z ryczałtowym wsparciem finansowym w ramach działania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (uzupełnione zostało prawodawstwo krajowe - do 2019 roku wsparcie to mogły uzyskiwać wyłącznie grupy producentów rolnych). 

 

W ramach Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej na lata 2023-2027 występują 4 główne rodzaje wsparcia dla podmiotów utworzonych przez rolników, w szczególności uznanych OP i ich zrzeszeń: 

 • Wsparcie na tworzenie uznanych OP i GPR (GPR jako forma przejściowa do uzyskania statusu uznanej OP - wsparcie mniejsze niż dla OP) 

 • Wsparcie inwestycji 

 • Wsparcie sektorowe – obecnie tylko sektor owoców i warzyw oraz pszczelarstwo 

 • Wsparcie rynkowe 

Wymogi w zakresie udzielenia wsparcia na tworzenie i rozwój uznanych OP: 

 • Siedziba znajduje się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej 

 • Obowiązek realizacji planu biznesowego 

 • Prowadzenie działalności jako mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo 

 • Minimalna liczba członków OP – 10 

 • W skład podmiotów ubiegających się o wsparcie mogą wchodzić również osoby wcześniej będące członkami grupy producentów rolnych/wstępnie uznanej grupy producentów/ uznanej organizacji producentów uznanej ze względu na ten sam produkt lub grupę produktów, której przyznano i wypłacono pomoc - przy czym ich produkcja nie będzie stanowiła podstawy do wyliczenia kwoty wsparcia na tworzenie 

 • Preferencje dla formy spółdzielni oraz w przypadku większej liczby członków 

 

Wysokość wsparcia w kolejnych latach 5-letniego okresu pomocy wynosi: 

 • 10% za I rok wsparcia  

 • 9,5% za II rok wsparcia 

 • 9% za III rok wsparcia 

 • 8,5% za IV rok wsparcia 

 • 8% za V rok wsparcia 

Wysokość wsparcia oblicza się na podstawie wartości przychodów netto OP ze sprzedaży produktów lub grup produktów ze względu, na które OP została uznana (lub produktów wytworzonych z tych produktów), wytworzonych i sprzedanych do OP przez jej członków, w danym roku jej działalności – nie więcej niż: 100 000 Euro/rok – w przypadku OP (wspierane mogą być też GPR do 60 000 Euro/rok – nie więcej niż 6 tys. euro na jednego członka grupy – docelowo GPR powinny uzyskiwać status uznanej OP (zgodnie ze wskazaniem KE i PE) 

 

W ramach realizacji celów projektu energiadlawsi.pl pokazujemy, jak ważna jest współpraca rolników. Forma uznanych Organizacji Producentów wciąż się rozwija i posiada ogromny potencjał na obszarze Polski i UE. Dzięki działaniom Krajowej Rady Spółdzielczej ta forma współpracy jest coraz bardziej doceniania. Aby dowiedzieć się więcej o wsparciu dla uznanych Organizacjach Producentów zapraszamy do kontaktu z Krajową Radą Spółdzielczą: