Warsztaty i dyskusje dot. wspierania rolnictwa ekologicznego

W dniu 29 kwietnia 2022 odbyły się warsztaty i dyskusje dot. wsparcia rolnictwa ekologicznego, w ramach projektu realizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Jego celem było m.in. dokonanie analizy wpływu elementu Wspólnej Polityki Rolnej, jakim jest wsparcie na rzecz rolnictwa ekologicznego, na wybrane charakterystyki danego terytorium na przykładzie badań z pogranicza polsko-niemieckiego (woj. zachodnio-pomorskie).

Podczas warsztatów z udziałem m.in. przedstawiciela Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego - dr Grzegorza Maślocha, a także ekspertów ze strony niemieckiej, odbyła się dyskusja, jak rolnictwo ekologiczne wpływa (i może wpływać) na sferę społeczną, ekonomiczną, środowiskową itd. Uczestnicy dyskusji wskazywali na różne aspekty rolnictwa ekologicznego, np. czy w sensie ekonomicznym produkcja ekologiczna w jednej lokalizacji nie powoduje konieczności intensywniejszej (tradycyjnej) produkcji i innej lokalizacji, aby osiągnąć odpowiednie wskaźniki (rentowność).

Uczestnicy zgodzili się, że kierunek ekologicznej produkcji rolniczej powinien uzyskiwać dodatkowe instrumenty wsparcia finansowego i organizacyjnego, a także być szeroko promowany w krajach członkowskich i powinien to być także cel w świetle nadchodzących wyzwań żywnościowych.

Przypominamy, że Parlament Europejski, Rada i Komisja podpisały wspólną deklarację, zgodnie z którą dzień 23 września uznano za Dzień Rolnictwa Ekologicznego w UE. Inicjatywa ta wynika z Planu działania na rzecz rozwoju produkcji ekologicznej przyjętego przez Komisję Europejską 25 marca 2021 r., w którym zapowiedziano ogłoszenie takiego dnia w celu podniesienia poziomu świadomości społecznej na temat produkcji ekologicznej: czym się charakteryzuje i jakie przynosi korzyści. W planie działania Komisja Europejska przewidziała również wprowadzenie corocznych nagród za doskonałe wyniki w dziedzinie ekologicznego łańcucha wartości. Nagrody mają wyróżnić najlepsze i najbardziej innowacyjne podmioty ekologiczne przyczyniające się do zmniejszenia presji rolnictwa na środowisko i klimat, a także do realizacji unijnej strategii na rzecz bioróżnorodności 2030 i strategii „od pola do stołu”. Po raz pierwszy nagrody te zostaną przyznane 23 września 2022 r.

 

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW W SPRAWIE PLANU DZIAŁANIA NA RZECZ ROZWOJU PRODUKCJI EKOLOGICZNEJ