Uproszczenia w Ekoschematach - płatność dla małych gospodarstw, rolnictwo węglowe i dobrostan zwierząt

Z racji napływających do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi uwag dotyczących ekoschematów, minister Robert Telus zapowiedział zmiany w ich obszarze.

 

Ryczałt dla małych gospodarstw

Szef resortu rolnictwa podkreślił, że Rada Ministrów na jego wniosek podjęła decyzję o wprowadzeniu płatności dla gospodarstw do 5 ha w postaci ryczałtu.

Rolnik, który złożył wniosek o płatności w latach 2022 i 2023, będzie mógł skorzystać z ryczałtu w wysokości 225 euro/ha.

Przejście na ryczałt wymaga złożenia oświadczenia w terminie od 1 do 31 sierpnia do powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Zaliczki tak jak w przypadku innych płatności wypłacane będą od 16 października.

Ponadto rolnik będzie mógł się ubiegać o płatności z budżetu krajowego: Uzupełniającą Płatność Podstawową (UPP) i płatność do tytoniu.

 

Uzupełniająca płatność podstawowa

Planowane jest zwiększenie puli środków do maksymalnego poziomu dopuszczonego przepisami UE. Na rok 2023 środki zostaną zwiększone o dodatkowe 70 mln euro, natomiast na lata 2023 - 2027 z budżetu zostanie dołożone 190 mln euro do płatności uzupełniających.

Wyższe stawki UPP pozwolą zrekompensować zmniejszenie wysokości stawki PWD dla gospodarstw niekorzystających z płatności dla małych gospodarstw.

Podsekretarz stanu, przedstawiając szczegóły zmian w ekoschematach, zwrócił uwagę, że opisane zmiany czekają na notyfikację ze strony Komisji Europejskiej.

 

Ekoschemat - Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi

1. Zniesienie warunku minimalnej liczby punktów. 

2. Umożliwienie łączenia na jednej powierzchni praktyk:

  • Międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe z praktykami: Wymieszanie obornika na gruntach ornych w terminie 12 godzin od jego aplikacji i Stosowanie nawozów naturalnych płynnych;
  • Wymieszanie słomy z glebą z praktykami: Wymieszanie obornika na gruntach ornych w termin 12 godzin od jego aplikacji i Stosowanie nawozów naturalnych płynnych.

3. Zmniejszenie do 50% powierzchni gospodarstwa, na której ma być realizowany Plan nawożenia.

4. Płatność przyznawana na podstawie wniosku (lub zmiany do wniosku) złożonego od dnia 1 do 31 sierpnia 2023 r. - o płatność będą mogli ubiegać się rolnicy, którzy złożyli wniosek w kampanii 2023 r.

5. Warunek – pozytywna decyzja KE.

 

Ekoschematy - dobrostan zwierząt

Zastąpienie rejestrów wypasu/wybiegu stosownymi oświadczeniami.
Dotyczy praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt:

  • zapewnienie wypasu,
  • zapewnienie wybiegu

w ramach wariantów:
✓ Dobrostan krów mamek utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach,
✓ Dobrostan opasów.

 

Płatności ekologiczne - PS WPR 2023-2027

Zmianom podlegać będzie warunek „wejściowy” przy ubieganiu się o Premię za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą. Premia ta będzie dostępna dla rolników zapewniających obsadę zwierząt na poziomie od 0,3 do 1,5 DJP/ha wszystkich UR w gospodarstwie (wcześniej od 0,5 DJP/ha);

Obniżeniu podlega również minimalny poziom obsady zwierząt z 0,5 DJP/ha do 0,3 DJP/ha przy ubieganiu się przez rolników o płatności do Upraw paszowych i do TUZ.

Płatność przyznawana będzie na podstawie zmiany do wniosku złożonej od dnia 1 do 31 sierpnia 2023 r.

 

Wsparcie rolników

Minister Robert Telus podczas konferencji przedstawił również dane dotyczące wypłaconego i realizowanego wsparcia w związku z wojną w Ukrainie.

– Wartość pomocy skierowanej do rolników w związku z wojną w Ukrainie przekracza już 15 mld zł – poinformował szef resortu rolnictwa.

Minister przypomniał, że wsparcie zakupu nawozów było zrealizowane już w 2022 r. w wysokości 2,6 mld zł. Na kolejną transzę przeznaczamy 4,7 mld zł. Dopłaty do sprzedanej pszenicy, gryki i kukurydzy to kolejne 2,6 mld zł.

Zwiększenie zwrotu części akcyzy zawartej w paliwie rolniczym do 2 zł/l oznacza wydatkowanie 600 mln zł. Na kolejny program Locha+ przeznaczyliśmy pół miliarda zł. Natomiast na wsparcie zakupu kwalifikowanego materiału siewnego przeznaczone zostało 210 mln zł. Wartość dopłat do transportu wynosi 400 mln zł.

Kolejne środki dotyczą kredytów. Na kredyty płynnościowe przeznaczone zostało łącznie 2 mld 773 mln zł, a na kredyty skupowe – 781 mln zł.

 

Zmiany w kredytach

Minister Telus poinformował również o zmianach dotyczących spłaty kredytów płynnościowych.

Zmiany te polegają na ujednoliceniu okresu ich spłaty do 60 miesięcy.

 

Pomoc dla pszczelarzy

Został podwyższony do 80 mln zł limit środków na realizację pomocy dla pszczelarzy do przezimowanych rodzin pszczelich. Ze złożonych wniosków wynika konieczność zastosowania współczynnika korekty bez podwyższenia limitu środków na tę pomoc.

 

Utylizacja padłych zwierząt

Zostały podwyższone o 10 proc. ceny usług pozwalających na ubieganie się o dofinansowanie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich. Koszty te nie były podwyższane od 2015 r.

 

Źródło: MRiRW