Trwa nabór wniosków o wsparcie dla kół gospodyń wiejskich

Od 3 kwietnia 2023 r. o przyznanie środków finansowych na działalność statutową mogą się po raz kolejny ubiegać koła gospodyń wiejskich. W tegorocznym naborze pojawiło się kilka nowości – w tym wyższe stawki dofinansowania. Dotychczas do placówek ARiMR wpłynęło 1630 wniosków o to wsparcie.

 

fot. Tygodnik Poradnik Rolniczy

 

Pomoc jest kontynuacją wsparcia finansowego udzielanego kołom wpisanym do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, które jest udzielane od 2018 r. i jest przeznaczona na realizację zadań określonych w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 2256, z późn. zm.).

 

UWAGA: Nabór wniosków będzie trwał do 30 września 2023 roku, ale nie dłużej niż do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację ww. programu. 

Za datę złożenia wniosku o przyznanie pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich uważa się datę wpływu tego wniosku do Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (datę otrzymania wniosku przez ARiMR).

 

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich może być złożony przez koło, które:

  • zostało wpisane do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich,
  • posiada numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatnościtzw. nr EP. 

W celu nadania nr EP należy złożyć wniosek o jego nadanie do Kierownika BP ARiMR właściwego ze względu na siedzibę koła, w sposób opisany na https://www.gov.pl/web/arimr/ewidencja-producentow

Wniosku takiego nie będą musiały składać koła, które np. przynajmniej raz skorzystały z pomocy, ponieważ wniosek o nadanie nr EP złożyły przed zatwierdzeniem sprawozdania z wydatkowania pomocy.

 

Limit oraz wysokość pomocy

Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich w 2023 r. wynosi 120 mln zł.

Wysokość pomocy jest uzależniona od liczby członków ustalonej na dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy według danych wynikających z Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich.

Od 2023 roku stawka pomocy została zwiększona i wynosi:

  • 8 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy nie więcej niż 30 członków,
  • 9 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy od 31 do 75 członków,
  • 10 000,00 zł, jeżeli koło gospodyń wiejskich liczy ponad 75 członków.

 

Przyznawanie pomocy

Pomoc jest przyznawana, jeżeli koło gospodyń wiejskich zobowiąże się do:

  1. wykorzystania pomocy na realizację zadań, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich, do dnia 31 grudnia 2023 r.;
  2. rozliczenia pomocy przez przedłożenie sprawozdania z wydatkowania pomocy w terminie do dnia 31 stycznia 2024 r.;
  3. zwrotu pomocy – w przypadku jej niewykorzystania, wykorzystania niezgodnie z przeznaczeniem, pobrania nienależnie lub w nadmiernej wysokości, niewykorzystania pomocy w terminie do 31 grudnia 2023 r. lub niewykonania zobowiązania w zakresie rozliczenia pomocy przez przedłożenie sprawozdania z wydatkowania pomocy w terminie do dnia 31 stycznia 2024 r.;
  4. przechowywania dokumentów księgowych i innych dokumentów, potwierdzających prawidłowe wydatkowanie pomocy w terminie do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym koło gospodyń wiejskich rozliczyło pomoc za dany rok, a w przypadkach wymagających wyjaśnienia – także ich udostępniania na żądanie kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, właściwego ze względu na siedzibę koła.

 

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa