SZKOLENIA ZRÓWNOWAŻONE ROLNICTWO - MARZEC 2024

 

Edukacja rolników jest niezwykle istotna, ponieważ umożliwia skuteczniejsze zarządzanie gospodarstwem, zwiększenie wydajności produkcji rolniczej oraz dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych, klimatycznych i technologicznych. 

Nowe informacje dotyczące nowoczesnych technologii, technik uprawy, ochrony roślin, a także strategii marketingowych pozwalają rolnikom efektywniej wykorzystywać zasoby, minimalizować straty i osiągać lepsze rezultaty ekonomiczne. Wprowadzanie innowacji i aktualnej wiedzy przyczynia się również do zrównoważonego rozwoju rolnictwa, ochrony środowiska i poprawy jakości produktów rolnych.

W ramach poszerzania wiedzy zachęcamy do brania udziału w szkoleniach i konferencjach. W poniższej tabeli, prezentujemy listę bezpłatnych webinariów rolniczych organizowanych przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego w marcu br.

 

SZKOLENIA ODR

TEMAT DATA GODZINA ORGANIZATOR WIĘCEJ INFORMACJI
Możliwości wsparcia gospodarstw rolnych i obszarów wiejskich w ramach interwencji PS WPR na lata 2023-2027 w rolnictwie 01.03.2024 09:00 PODR Zapisy
Płatności bezpośrednie z uwzględnieniem warunkowości i ekoschematów

01.03.2024

07.03.2024

08.03.2024

12.03.2024

09:00

09:00

12:30

09:30

PODR Zapisy
Zasady funkcjonowania instalacji OZE oraz możliwości pozyskania środków na ich instalację 06.03.2024 12:00 PODR Zapisy
Nawożenie wiosenne 07.03.2024 10:00 DODR Zapisy
Dobre praktyki rolnicze – zmniejszenie zanieczyszczenia gleb azotanami 15.03.2024 10:00 DODR Zapisy
Warunkowość – podstawowy element nowej Zielonej Architektury oraz ekoschematy – nowy rodzaj płatności bezpośrednich

06.03.2024

11.03.2024

14.03.2024

19.03.2024

26.03.2024

10:00

09:00

10:00

09:30

10:00

DODR

Zapisy

Zapisy

Zapisy

Zapisy

Zapisy

Produkcja żywności na małą skalę w gospodarstwie i wprowadzanie do obrotu rynkowego - RHD, MLO, sprzedaż bezpośrednia. 15.03.2024 10:00 DODR Zapisy
Dobre praktyki rolnicze mające wpływ na ograniczenie emisji amoniaku do środowiska 01.03.2024 10:00 DODR Zapisy
Wsparcie rolnictwa ekologicznego w ramach PS WPR na lata 2023-2027 08.03.2024 09:00 DODR Zapisy
Plan Strategiczny dla WPR na lata 2023-2027 – Ekoschematy

08.03.2024

12.03.2024

09:00

09:00

DODR

Zapisy

Zapisy

Interwencja - premie dla młodych rolników 20.03.2024 09:00 DODR Zapisy
Upowszechnianie wiedzy na temat przeciwdziałania antybiotykooporności u ludzi i zwierząt 13.03.2024 10:00 DODR Zapisy
Problem suszy w rolnictwie i metody ograniczania 28.03.2024 10:00 DODR Zapisy
Interwencja - Rolnictwo ekologiczne 15.03.2024 12:00 DODR Zapisy
Rola wapnowania a żyzność gleb 07.03.2023 10:00 DODR Zapisy
Kompost – nawóz na miarę XXI w, przygotowanie i wykorzystywanie

13.03.2024

13.03.2024

09:00

11:00

LODR

Zapisy

Zapisy

Wyzwania współczesnego rolnictwa ekologicznego 05.03.2024 09.00 KPODR Zapisy
Permakultura w ogrodzie
– działania małe i duże dla zachowania bioróżnorodności
12.03.2024 10:00 KPODR Zapisy
Ochrona zasobów przyrodniczych na obszarach wiejskich 19.03.2024 10:00 KPODR Zapisy
Ekoschematy w ramach Wspólnej Polityki Rolnej

01.03.2024

05.03.2024

10:00

10:00

WODR

Szczegóły

Szczegóły

Spełnienie norm i wymogów warunkowości warunkiem przyznania płatności bezpośrednich w 2024 roku 05.03.2024 10:00 WODR Szczegóły
Rozwój rolnictwa społecznego, w tym sieci gospodarstw opiekuńczych 06.03.2024 09:00 WODR Szczegóły
Ograniczanie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin, z uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin i biologicznych metod ochrony 07.03.2024 13:00 WODR Szczegóły
Ekoschematy - wymogi i płatności w realizacji praktyk rolniczych korzystnych dla klimatu, środowiska i dobrostanu zwierząt 12.03.2024 10:00 WODR Szczegóły
Ochrona środowiska w gospodarstwie rolnym 13.03.2024 09:00 WODR Szczegóły
Ekoschematy i warunkowość 14.03.2024 08:00 WODR Szczegóły
Upowszechnianie wiedzy i informacji na temat instrumentów Planu Strategicznego WPR z uwzględnieniem warunkowości 26.03.2024 10:00 WODR Szczegóły