SZKOLENIA ZRÓWNOWAŻONE ROLNICTWO - MAJ 2024

Edukacja rolników jest niezwykle istotna, ponieważ umożliwia skuteczniejsze zarządzanie gospodarstwem, zwiększenie wydajności produkcji rolniczej oraz dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych, klimatycznych i technologicznych. 

Nowe informacje dotyczące nowoczesnych technologii, technik uprawy, ochrony roślin, a także strategii marketingowych pozwalają rolnikom efektywniej wykorzystywać zasoby, minimalizować straty i osiągać lepsze rezultaty ekonomiczne. Wprowadzanie innowacji i aktualnej wiedzy przyczynia się również do zrównoważonego rozwoju rolnictwa, ochrony środowiska i poprawy jakości produktów rolnych.

W ramach poszerzania wiedzy zachęcamy do brania udziału w szkoleniach i konferencjach. W poniższej tabeli, prezentujemy listę bezpłatnych webinariów rolniczych organizowanych przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego w maju br.

 

SZKOLENIA ODR

TEMAT DATA GODZINA ORGANIZATOR

WIĘCEJ

INFORMACJI

Z.1.G.2.6 Premie dla młodych rolników 09.05.2024 10:00 LODR Zapisy
BHP w rolnictwie 20.05.2024 09:00 WODR Zapisy
Dobre praktyki rolnicze mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych i program azotanowy 08.05.2024 09:00 MODR

Rejestracja

Program

Plan Strategiczny dla WPR 2023-2027 16.05.2024 10:00 MODR Rejestracja
Wieś z pomysłem - potencjał ludzki oraz lokalne zasoby w wielofunkcyjnym rozwoju obszarów wiejskich 28.05.2024 09:00 MODR Rejestracja
Kreowanie rozwoju lokalnego w oparciu o dobre praktyki promocji produktów i zasobów lokalnych - innowacyjne kierunki rozwoju 29.05.2024 10:00 MODR Rejestracja
Warunkowość – podstawowy element nowej Zielonej Architektury oraz ekoschematy – nowy rodzaj płatności bezpośrednich 20.05.2024 09:00 DODR Rejestracja
Produkcja żywności na małą skalę w gospodarstwie i wprowadzanie do obrotu rynkowego - RHD, MLO, sprzedaż bezpośrednia 17.05.2024 09:00 DODR Rejestracja
Rola wapnowania a żyzność gleb 24.05.2024 09:00 DODR Rejestracja
Wsparcie rolnictwa ekologicznego w ramach PS WPR na lata 2023-2027 24.05.2024 12:00 DODR Rejestracja