SZKOLENIA ZRÓWNOWAŻONE ROLNICTWO - LUTY 2024

Edukacja rolników jest niezwykle istotna, ponieważ umożliwia im skuteczniejsze zarządzanie gospodarstwem, zwiększenie wydajności produkcji rolniczej oraz dostosowanie się do zmieniających się warunków rynkowych, klimatycznych i technologicznych. 

Nowe informacje dotyczące nowoczesnych technologii, technik uprawy, ochrony roślin, a także strategii marketingowych pozwalają rolnikom efektywniej wykorzystywać zasoby, minimalizować straty i osiągać lepsze rezultaty ekonomiczne. Wprowadzanie innowacji i aktualnej wiedzy przyczynia się również do zrównoważonego rozwoju rolnictwa, ochrony środowiska i poprawy jakości produktów rolnych.

W ramach poszerzania wiedzy zachęcamy do brania udziału w szkoleniach i konferencjach. W poniższej tabeli, prezentujemy listę bezpłatnych webinariów rolniczych organizowanych przez Ośrodki Doradztwa Rolniczego w lutym br.

 

TEMAT DATA GODZINA ORGANIZATOR WIĘCEJ INFORMACJI
Rolnictwo 4.0 - wady i zalety 22.02.2024 09:00 MODR

Program

Rejestracja

Płatności bezpośrednie na rok 2024 28.02.2024 10:00 MODR Rejestracja
Zasady ochrony wód przed zanieczyszczeniami ze źródeł rolniczych, dyrektywa azotanowa i ramowa dyrektywa wodna 14.02.2024 09:00 ZODR Zapisy
Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi 28.02.2024 10:00 ZODR Zapisy
Naturalne sposoby poprawy jakości i urodzajności gleb 17.02.2024 10:00-15:00 KPODR

Rejestracja

Program

Forum rolnictwa zrównoważonego 29.02.2024 10:00-15:00 KPODR

Rejestracja

Program

Ograniczenie ryzyka związanego ze stosowaniem środków ochrony roślin, z uwzględnieniem integrowanej ochrony roślin i biologicznych metod ochrony

02.02.2024,

07.02.2024

09:00-11:00 WODR Zapisy

Nasadzenia śródpolne oraz agroleśnictwo

08.02.2024 09:00 - 12:30 WODR Zapisy

Ograniczenie strat składników odżywczych oraz ochrona i sposoby utrzymania żyzności gleb, w tym regulacja odczynu gleb poprzez ich wapniowanie

09.02.2024 09:00 - 11:00 WODR Zapisy

Zmiany w płatnościach bezpośrednich 2024

28.02.2024 08:00 - 11:30 WODR Zapisy
Propagowanie zasadności badania gleb i ich wapnowanie 07.02.2024 10:00 DODR Zapisy
Racjonalne nawożenie i ochrona gleb użytkowanych rolniczo 16.02.2024 10:00 DODR Zapisy
Interwencja rolno-środowiskowo-klimatyczna 20.02.2024 10:00 DODR Zapisy
Nowe działania rolnośrodowiskowe i klimatyczne (ekoschematy) 21.02.2024 10:00 DODR Zapisy
Zanieczyszczenia gleby i sposoby zapobiegania jej degradacji 02.02.2024 11:30 DODR Zapisy
Odnawialne Źródła Energii alternatywą dla rozwiązań konwencjonalnych 06.02.2024 10:00 DODR Zapisy
Warunkowość - podstawowy element nowej Zielonej Architektury oraz ekoschematy - nowy rodzaj płatności bezpośrednich 29.02.2024 09:00 DODR Zapisy
Adaptacja do zmian klimatu 05.02.2024 10:00 DODR Zapisy
Rola wapnowania a żyzność gleb 05.02.2024 09:00 DODR Zapisy
Problem suszy w rolnictwie i metody ograniczania 06.02.2024 09:00 DODR Zapisy
Biologiczna ochrona roślin 27.02.2024 10:00 DODR Zapisy
Dobre praktyki rolnicze mające wpływ na ograniczenie emisji amoniaku do środowiska 02.02.2024 10:00 DODR Zapisy
Interwencje - Zalesienie gruntów rolnych, tworzenie zadrzewień śródpolnych, zakładanie systemów rolno-leśnych, zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych 01.02.2024 08:00 DODR Zapisy
Retencjonowanie wody w gospodarstwie rolnym 23.03.2024 09:00 DODR Zapisy
Zanieczyszczenia gleby i sposoby zapobiegania jej degradacji 13.02.2024 10:00 DODR Zapisy
Założenia i zasady integrowanej ochrony roślin 05.02.2024 10:00 PODR

Szczegóły

Realizacja interwencji Rolnictwo ekologiczne w ramach PS WPR 09.02.2024 10:00 PODR Szczegóły