Systemy ERP w rolnictwie

Systemy ERP (Enterprise Resource Planning) to oprogramowanie do kompleksowego zarządzania przedsiębiorstwem. ERP oferują szereg funkcji. Przede wszystkim mają one na celu integrację informacji finansowych w tym rejestrację wydatków i przychodów. Systemy ERP obsługują takie obszary jak Finanse i Księgowość, Kadry i Płace, Produkcja, Sprzedaż i Marketing, Zarządzanie projektami, Zakupy. ERP - y umożliwiają monitorowanie stanów magazynowych, planowanie zasobów, prognozowanie zapotrzebowania, zarządzanie łańcuchem dostaw oraz pracą zespołów w danym przedsiębiorstwie.

fot. dr inż. Jacek Skudlarski, SGGW - ekspert energiadlawsi.pl

 

Systemy ERP z pewnością najczęściej kojarzone są z branżą przemysłową, choć mają one zastosowanie również w innych organizacjach jak np. przedsiębiorstwa usługowe czy administracja.

Jednakże ERP-y znajdują także zastosowanie również w zarządzaniu gospodarstwami rolnymi pełniąc rolę tzw. Farm Management System (FMS). Tego typu systemy dopasowane do specyfiki gospodarstw rolnych oferują dla gospodarstw rolnych szereg możliwości o czym poniżej. Systemy ERP dla rolnictwa podobnie jak i ERP-y dla innych branż zawierają moduły z których każdy jest przeznaczony do zarządzania poszczególnymi obszarami działalności gospodarstwa. Ważną rolę w rolniczych ERP-ach odgrywają takie moduły jak:

  • Zarządzanie finansami
  • Zarządzanie uprawami i zwierzętami gospodarskimi
  • Zarządzanie zasobami ludzkimi
  • Zarządzanie łańcuchem dostaw.

Moduł „Zarzadzanie finansami” umożliwia śledzenie wydatków i przychodów oraz wykonywanie takich czynności jak budżetowanie, fakturowanie i zarządzanie zapasami. Rolnicy mogą monitorować wyniki finansowe swojego gospodarstwa a na ich podstawie podejmować decyzje odnośnie realizacji produkcji.

Za pomocą modułu „Zarządzanie uprawami i zwierzętami gospodarskimi” rolnicy mogą rejestrować przebieg uprawy oraz rozwoju zwierząt. W tym module znajduje się wykaz wykonanych zabiegów i czynności wykonanych na polu jak i w gospodarstwie oraz zastosowanych środków do produkcji co pozwala na ewidencję ich zużycia oraz ocenę zapasów.  Na podstawie takich danych rolnicy mogą analizować rozchody środków do produkcji, identyfikować newralgiczne etapy produkcji by następnie optymalizować ich zużycie.

Moduł „Zarządzanie zasobami ludzkimi” jak sama nazwa wskazuje umożliwia zarządzanie personelem pracującym w gospodarstwie rolnym. Harmonogramowanie prac personelu, ocena wydajności pracowników, lista płac to jedne z funkcji jakie oferuje wspomniany moduł. Za pomocą tego modułu możliwe jest efektywne zarządzanie pracą personelu.

Moduł „Zarządzanie łańcuchem dostaw” umożliwia zarządzanie dostawami, wysyłkami i odbiorem  produktów rolnych przez klientów gospodarstw. Poprzez zapewnienie terminowej dostawy produktów możliwe jest zapewnienie zadowolenia klientów. Dobrze zarządzany łańcuch dostaw może przyczynić się do oszczędności kosztów i poprawić reputację gospodarstwa na rynku.

 

Korzyści z wdrożenia ERP-a w gospodarstwie rolnym

Wdrożenie systemów ERP w przedsiębiorstwach jak i gospodarstwach rolnych może pomóc w reorganizacji procesów produkcyjnych. Dzięki zasobom danych jakie pozyskują systemy ERP rolnicy mogą identyfikować obszary wymagające poprawy. ERP-y pozwalają gromadzić i analizować dane dotyczące szeregu kluczowych wskaźników wydajności (KPI - Key Performance Indicators  - kluczowe mierniki dokonań). Za pomocą KPI rolnicy mogą oceniać efektywność realizowanych procesów produkcyjnych i zastosowanych technologii.

fot. dr inż. Jacek Skudlarski, SGGW - ekspert energiadlawsi.pl

 

Jak wdrożyć ERP w gospodarstwie rolnym?

Wdrożenie ERP w gospodarstwie rolnym wymaga starannego zaplanowania, konfiguracji i testowania systemu.  

Pierwszym krokiem jest określenie procesów biznesowych, newralgicznych punktów w tychże procesach i zdefiniowanie celów wdrożenia systemu ERP w gospodarstwie.

Kolejnym krokiem jest przetestowanie dostępnych systemów ERP a dokładniej programów do zarządzania gospodarstwem w których ERP się zawierają tak by ocenić ich funkcjonalność, koszt użytkowania i kompatybilność z istniejącą infrastrukturą.

Przed wdrożeniem systemu ERP rolnicy powinni się upewnić że ich infrastruktura jest gotowa do obsługi nowego systemu. Może to wiązać się z wymianą sprzętu czy dostosowaniem go do systemu ERP i aktualizacją oprogramowania w komputerach pokładowych maszyn. Może też zajść konieczność przeszkolenia pracowników w zakresie nowego systemu komputerowego.

Następnym działaniem jest skonfigurowanie systemu ERP aby spełniał on określone wcześniej cele biznesowe. W ramach konfiguracji systemu użytkownicy powinni określić raportowanie z procesów przez ERP do swoich potrzeb  czy też określić uprawnienia użytkowników.

Po skonfigurowaniu systemu ERP rolnicy powinni przeprowadzić migrację swoich danych do nowego systemu. Może to wiązać się z przeniesieniem danych z istniejących systemów lub ręczne wprowadzanie danych do systemu ERP.

Po migracji danych rolnicy powinni przetestować system ERP by upewnić się, że działa on zgodnie z oczekiwaniami.

Po przetestowaniu systemu ERP i stwierdzeniu że działa on zgodnie z oczekiwaniami, rolnicy powinni zapewnić pracownikom szkolenia w zakresie korzystania z nowego systemu .

fot. dr inż. Jacek Skudlarski, SGGW - ekspert energiadlawsi.pl

 

Co może pójść nie tak?

Może się zdarzyć że wdrożenie systemu ERP w gospodarstwie może okazać się nie w pełni udane. Jedną z przyczyn takiego stanu może być niezgodność wymagań biznesowych z funkcjonalnościami systemów ERP. Inną przyczyną mogą być problemy z migracją danych. Jeśli dane nie zostaną poprawnie przeniesione, może to spowodować niedokładności danych i niespójności, które mogą negatywnie wpłynąć na działalność gospodarstwa.

Problemem może okazać się integracja systemu ERP z innymi urządzeniami czy systemami. Jeśli system ERP nie jest skutecznie zintegrowany z istniejącymi systemami i infrastrukturą, może powodować zakłócenia w transferze danych.

Konsekwencją nieprawidłowego wdrożenia ERP mogą być zwiększone koszty użytkowania systemu. Innym skutkiem może być zmniejszona produktywność w wyniku błędnych decyzji opartych na danych z systemu.  Źle wdrożony system ERP może powodować zakłócenia i opóźnienia w operacjach rolniczych.

Jednakże zakończone sukcesem wdrożenia ERP-a może usprawnić i zautomatyzować kluczowe procesy biznesowe. Poprawnie działający system ERP zapewnia wgląd w działania gospodarstwa w czasie rzeczywistym, umożliwiając rolnikom podejmowanie decyzji opartych na danych.

 

fot. dr inż. Jacek Skudlarski, SGGW - ekspert energiadlawsi.pl

 

Niniejszy artykuł przygotowano na podstawie treści zawartych w dostępnej w wersji elektronicznej publikacji autorstwa Marco Brini zatytułowanej „Implementing Digital Agriculture Step-by-step” https://agfundernews.com/how-to-implement-digital-agriculture

Publikacja ta jest wydana jedynie w języku angielskim. Niniejszy artykuł ma na celu przytoczyć polskiemu czytelnikowi treści zaprezentowane przez autora wspomnianej publikacji.

 

Autor: dr inż. Jacek Skudlarski

Szkoła  Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

energiadlawsi.pl poleca serdecznie blog dr Jacka Skudlarskiego: