Środki na rozwój odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich (rolnicy/osoby fizyczne i gospodarstwa/osoby prawne) - program „Agroenergia"

Ministerstwo Klimatu i Środowiska w sprawie dofinansowania do instalacji OZE dla właścicieli małych gospodarstw rolnych wskazuje, że  dedykowanym programem mającym na celu zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym jest Program Priorytetowy „Agroenergia”.

Program ma być realizowany do 2025, a nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym. Odpowiadając na pytania pojawiające sie podczas naszych spotkań z rolnikamy podkreślamy, że beneficjentem może być:

  • osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo,
  • osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych.

Formą dofinansowania jest dotacja, która może obejmować koszt zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych oraz pomp ciepła służących zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych (dotyczy instalacji o mocy zainstalowanej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW). Co istotne, w ramach realizowanej instalacji fotowoltaicznej bądź elektrowni wiatrowej dofinansowaniu może podlegać towarzyszący magazyn energii elektrycznej. Uwaga - dofinansowaniu nie podlegają projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji, co podkreśla Ministerstwo Klimatu i Środowiska.