ROLNICZY HANDEL DETALICZNY - INFORMACJE DOTYCZĄCE OZNAKOWANIA

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi w maju zaktualizowało Przewodnik

Żywność prosto z gospodarstwa - źródłem dochodu rolników

Jak zaznaczono. "przed rozpoczęciem lektury przewodnika należy pamiętać, że zapewnienie zgodności oznakowania środka spożywczego z wymaganiami prawa leży w gestii podmiotów ponoszących odpowiedzialność za wprowadzaną do obrotu żywność"

Informacje zawarte w przewodniku, nie stanowią wiążącej interpretacji przepisów prawa, a jedynie generalne wyjaśnienie treści norm prawnych w zakresie oznakowania. Ponadto podmiot, przed wprowadzeniem produktu do obrotu w innym państwie, w tym w państwach członkowskich UE powinien upewnić się u odbiorcy, czy dane oznakowanie, będzie uznane za poprawne w danym kraju.

Przewodnik opracowano w Departamencie Rolnictwa Ekologicznego i Jakości Żywności

więcej