Rolnictwo węglowe - Jakie są główne założenia Komisji Europejskiej?

Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący certyfikacji usuwania dwutlenku węgla. Ma on doprowadzić do przyjęcia prawa, które da podstawy do zbudowania systemu, w którym kluczową role mieliby odgrywać producenci rolni. Komisja Europejska od lat podkreśla, że istotne jest włączenie rolników do systemu gospodarowania dwutlenkiem węgla oraz pozostałych gazów cieplarnianych, jak metan czy podtlenek azotu, które znacznym stopniu emitowane są przez rolnictwo. Prace nad systemem, w którym producenci rolni mają odgrywać kluczową rolę przyspieszą od przyszłego roku. Komisja ma powołać zespół ekspertów, który dokończy już wcześniej rozpoczęte prace.

fot. Darek Golik

Założenia Komisji Europejskiej 

Podstawą jest podejmowanie przez rolników działań mających na celu magazynowanie dwutlenku węgla w glebie. Za każdą zmagazynowaną tonę CO2 rolnicy mieliby być wynagrodzeni. Pieniądze miałyby pochodzić z różnych źródeł, m.in. ze Wspólnej Polityki Rolnej i od biznesów, które byłyby zainteresowane pozyskiwaniem certyfikatów. Komisja Europejska jednak jeszcze nie przedstawiła pełnego obrazu planowanego systemu. Zespół, który powoła wypracuje również te zasady i zaproponuje rozwiązania legislacyjne.

Komisja deklaruje, że zaproponowane rozporządzenie znacznie poprawi zdolność UE do ilościowego określania, monitorowania i weryfikacji pochłaniania dwutlenku węgla. Oznacza to, że system będzie musiał być przejrzysty i pod kontrolą strony trzeciej, która będzie go monitorowała. Rozporządzenie, które określi ramy dla rolnictwa węglowego będzie wymagało od producentów, którzy planują ubiegać się o certyfikację usuwania dwutlenku węgla, poddania się certyfikacji, sporządzenia planu zarządzania, zawierającego kompleksowy opis działań związanych z usuwaniem dwutlenku węgla oraz plan monitoringu. To z kolei oznacza, że powstaną jednostki certyfikujące, które będą akredytowane przez krajowe jednostki akredytujące przeprowadzające audyty. Prowadzony będzie także publiczny rejestr usuwania dwutlenku węgla.

 

Założenia rolnictwa węglowego

Rolnictwo węglowe nie odnosi się tylko i wyłącznie do praktyk mających na celu magazynowanie CO2 w glebie, ale do wszystkich działań, których celem jest łagodzenie zmian klimatycznych. Obejmuje ono zarządzanie ziemią, żywym inwentarze oraz materiałami i roślinnością. Analizy zgromadzone przez Komisję Europejską w kwestii usuwania dwutlenku węgla przez rolników wskazują na wiele działań, którymi zajmie się Bruksela. Wśród nich pod uwagę brane są:

  • usuwanie dwutlenku węgla z atmosfery,
  • zapobieganie utracie już zmagazynowanych gazów cieplarnianych,
  • oraz przede wszystkim redukcja emisji.

Rolnicy, którzy zajmują się chowem zwierząt, będą musieli także dostosować się do wymagań BAT (ang. best available technology - najlepsze dostępne techniki), czyli standardu służącego dziś do określania wielkości emisji zanieczyszczeń dla większych zakładów przemysłowych w UE. Równolegle trwają dyskusje na tym, jakie standardy powinny być przyjęte w ramach BAT, aby przyczyniły się do redukcji emisji zanieczyszczeń w rolnictwie, a przede wszystkim w hodowli zwierząt.

 

Źródło: farmer.pl