Rada Kobiet w rolnictwie z nowymi członkiniami

Przed rozpoczęciem V posiedzenia Rady Kobiet w rolnictwie odbyło się uroczyste wręczenie powołań nowym członkiniom tego organu pomocniczego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Rada Kobiet powstała w celu zwiększenia ich zaangażowania się w sprawy kobiet z obszarów wiejskich.

Zgodnie z zarządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi kadencja Rady rozpoczęła się 8 marca 2022 r. i będzie trwała 3 lata. Wsparcie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi umożliwi Radzie Kobiet w rolnictwie szybsze i skuteczniejsze reagowanie na wiele spraw dotyczących kobiet z terenów wiejskich.

 

Do zadań tego organu należą m.in.:

  • analiza bieżącej sytuacji kobiet na obszarach wiejskich i identyfikowanie problemów;
  • rekomendowanie i podejmowanie inicjatyw w zakresie polepszania lub wzmacniania pozycji i roli kobiet na obszarach wiejskich i ich aktywizacji;
  • przeciwdziałanie dyskryminacji, w szczególności kobiet ze szczególnymi potrzebami (z niepełnosprawnościami);
  • inicjowanie i wspieranie akcji społecznych, szkoleń, debat, konferencji oraz programów i kampanii społecznych, podnoszących świadomość społeczną w zakresie praw kobiet;
  • opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących obszarów bezpośrednio lub pośrednio związanych z równouprawnieniem oraz sytuacją kobiet i dziewcząt;
  • współpraca z komórkami organizacyjnymi w MRiRW oraz jednostkami podległymi Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi lub przez niego nadzorowanymi w zakresie działań na rzecz równości i respektowania praw kobiet, w tym dotyczących polityki rodzinnej, dostępności opieki zdrowotnej, profilaktyki zdrowia psychicznego, ochrony przed przemocą, aktywizacji zawodowej i równouprawnienia we wszystkich dziedzinach życia.

Na członkiniach Rady spoczywa zatem ogromny obowiązek i odpowiedzialność polegające na aktywnej działalności na rzecz rozwoju polskiego rolnictwa oraz polepszania warunków życia polskich kobiet mieszkających na obszarach wiejskich.

 

Nowe członkinie

Do Rady Kobiet powołane zostały:

- Monika Duszyńska: pochodząca z rodziny rolniczej absolwentka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika oraz Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu. Od 2004 r. prowadzi własne gospodarstwo rolne skupiające się na produkcji roślinnej. Należy do Związku Zawodowego Rolnictwa „Samoobrona”.
- Danuta Lebioda: Przez ponad 20 lat prowadziła gospodarstwo rolne specjalizujące się w produkcji zwierzęcej i roślinnej. Obecnie gospodarstwo jest prowadzone przez jej córki. Jej determinacja i chęć działania w celu zmiany wizerunku mieszkańców wsi, a przede wszystkim kobiet, mają początki już w okresie nauki w szkole średniej. Jej aktywność związana jest z wieloma dziedzinami życia, m.in. edukacją, dostępem do ochrony zdrowia, ubezpieczeniami społecznymi czy zmianą infrastruktury wiejskiej.
- Alina Ojdana: Przewodnicząca Związku Zawodowego Rolnictwa KORONA, angażująca się w sprawy związane z polskim rolnictwem i rozwojem polskiej przedsiębiorczości. Jest przedsiębiorcą rolnym w woj. podlaskim, w gminie Hajnówka oraz członkinią Zespołu ds. opracowania strategii rozwoju sektora wieprzowiny i przetwórstwa mięsnego powołanego przy MRiRW. Należy do Podlaskiego Porozumienia Rolniczego przy Podlaskiej Izbie Rolniczej. Jest również przedstawicielką Strony Społecznej w Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, reprezentującym Rolnicze Związki Zawodowe. Należy do Stowarzyszenia Polskich Mediów.
- Danuta Pilarska: Prowadzi gospodarstwo ekologiczne. Jest sekretarzem kujawsko-pomorskiej Rady NSZZ RI „Solidarność”, prezesem Związku Rolników Ekologicznych św. Franciszka z Asyżu, a także działaczką Porozumienia Rolniczego przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Za swoją działalność została odznaczona Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi przez Prezydenta RP oraz Złotą odznaką Zasłużony dla NSZZ RI „Solidarność”.
- Bogumiła Robak: Społeczniczka i samorządowiec pochodząca ze wsi Postękalice w gminie Bełchatów, gdzie pełni funkcję tejże gminy. Należy do Rady Powiatowej Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego w Bełchatowie. Aktywnie działa na rzecz organizacji pozarządowych, w tym Kół Gospodyń Wiejskich, wspiera także wiele społecznych inicjatyw. Jest również  przewodniczącą Gminnej Spółki Wodnej w Bełchatowie i członkinią zarządu kilku organizacji pozarządowych.
- Justyna Drażba: Rolnik, przedsiębiorca, samorządowiec od zawsze związana z terenami wiejskimi. Prowadzi wypożyczalnię kajaków, desek SUP, organizuje spływy kajakowe rzeką Rospudą. Drugim filarem jej działalności jest pozyskiwanie finansowania dla rolników, funduszy na rozpoczęcie i rozwój biznesu. Aktywnie wspiera kobiety w rozwoju i samorealizacji, pomaga dzieciom mającym utrudniony start w edukacji i przedsiębiorczości.
- Bożena Łozowicka: Kierowniczka Terenowej Stacji Doświadczalnej Instytutu Ochrony Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego w Białymstoku. Jest specjalistką z zakresu chemii analitycznej, bezpieczeństwa żywności, rolnictwa ekologicznego i szeroko pojętej ochrony roślin oraz autorką ponad 500 prac naukowych oraz kierowniczką i wykonawcą licznych projektów wnoszących nową wiedzę do sektora rolniczego. Współpracuje z wieloma regionalnymi i krajowymi instytucjami rolniczymi, służąc swoją wiedzą i doświadczeniem. Od wielu lat umiejętnie łączy świat nauki ze środowiskiem rolniczym. Jest także mamą i żoną.
- Anna Paluch: Wraz z mężem Jarosławem prowadzi gospodarstwo sadownicze. W latach 2006–2014 była radną oraz przewodniczącą Rady Miejskiej w Koprzywnicy. Od 2009 r. jest przewodniczącą KGW w Błoniu, które powstało jako pierwsze w gminie Koprzywnica. Jest członkinią Rejonowego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Sandomierzu. Delegat Świętokrzyskiej Izby Rolniczej powiatu sandomierskiego w latach 2007–2011 oraz 2015–2019. Jest druhną OSP KSRG w Ciszycy, obecnie sekretarzem zarządu. Pełni funkcję zastępcy dyrektora Świętokrzyskiego Oddziału Regionalnego ARiMR w Kielcach. Od 30 lat szczęśliwa mężatka, matka dwóch zamężnych córek, babcia dwóch wnuków.
- Katarzyna Rzepecka-Andrzejak: Od 2016 r. pełni funkcję kierowniczki Placówki Terenowej KRUS w Koninie, gdzie rozwija swoją działalność na rzecz rolnictwa. Jej ogromną pasją jest działalność społeczna i polityka. Z uwagi na miejsce zamieszkania dobrze znane są jej problemy i potrzeby mieszkanek okolicznych obszarów wiejskich. Ściśle współpracuje z KGW, jednostkami OSP oraz z samorządem terytorialnym i lokalnymi stowarzyszeniami.
- Małgorzata Wiśniewska-Zabłocka: Rolnik, menedżer bankowości, społeczniczka, samorządowiec. Obecnie pełni funkcję wicestarosty średzkiego. Absolwentka Akademii Rolniczej w Poznaniu, posiada dyplom MBA Wyższej Szkoły Usług i Handlu w Poznaniu. Za zasługi dla Samorządu Terytorialnego została odznaczona przez Prezesa Rady Ministrów Odznaką Honorową. Jest Honorową Ambasadorką Średzkich Amazonek, odznaczona okolicznościowym Łukiem Amazonek za wspieranie Towarzystwa i pracę na rzecz kobiet chorujących na raka piersi. Od lat zawodowo i rodzinnie związana z rolnictwem. Wychowała się na wsi, gdzie mieszka oraz razem z mężem Maciejem prowadzi gospodarstwo rolne.
- Monika Wojcieszak-Zbierska: Pracownik naukowo-dydaktyczny Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Autorka i współautorka ponad 60 publikacji naukowych w renomowanych czasopismach międzynarodowych i krajowych. Jej zainteresowania badawcze dotyczą w głównej mierze zagadnień z zakresu ekonomii społecznej, w tym m.in. przedsiębiorczości kobiet na terenach wiejskich, funkcjonowania gospodarstw opiekuńczych i agroturystycznych oraz finansowania działań realizowanych na obszarach wiejskich w ramach PROW 2014–2020.

Fot. MRiRW - Nowe członkinie Rady Kobiet w rolnictwie

 

Podstawa prawna:
Zarządzenie nr 7 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie powołania Rady Kobiet w rolnictwie (Dz. Urz. Min. Rol. i Roz. Wsi 2021 r. poz. 8 i 26 oraz z 2022 r. poz. 1 i 20).

 

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi