Program Innowacje Dla Środowiska - drugi nabór wniosków

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłasza drugi nabór fiszek projektowych/ wniosków w ramach programu priorytetowego „Innowacje dla Środowiska”.

 

Cel programu

Celem programu jest wykorzystanie innowacyjnych technologii w ochronie środowiska, które przyczynią się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym neutralności klimatycznej, zielonej transformacji gospodarki i zrównoważonego rozwoju. W ramach programu realizowane przedsięwzięcia będą miały na celu rozwój gospodarczy kraju w kierunku gospodarki nowoczesnej, przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym.

W naborze będą realizowane przedsięwzięcia zgodne z nową zasadą horyzontalną (stosowana w projektach powszechnie, przekrojowo, w możliwie szerokim zakresie) „nie czyń znaczącej szkody” (zasadą DNSH), w odniesieniu do 6 celów środowiskowych:

 • łagodzenia zmian klimatu,
 • adaptacji do zmian klimatu,
 • zrównoważonego wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych i morskich,
 • gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganiu powstawaniu odpadów i recykling,
 • zapobieganiu i kontroli zanieczyszczeń powietrza, wody i ziemi,
 • ochrony i odbudowy bioróżnorodności i ekosystemów.

 

Rodzaje przedsięwzięć

Przedsięwzięcia inwestycyjne o charakterze innowacyjnym realizowane w istniejącym lub nowopowstałym przedsiębiorstwie polegające na:

 • zwiększeniu mocy produkcyjnych, poprzez budowę linii technologicznej lub fabryki do produkcji innowacyjnych produktów,
 • wdrożeniu nowej albo znacząco udoskonalonej technologii lub rozwiązania we własnej działalności, służące poprawie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych, zmniejszające negatywny wpływ człowieka na środowisko lub wzmacniające odporność gospodarki na presje środowiskowe, wpisujące się w cel programu.

 

Etapy oceny

Etap I - Nabór i ocena fiszek projektowych - Preselekcja

Fiszka projektowa – wniosek o dofinansowanie w formie skróconej, przedstawiający propozycję innowacyjnego rozwiązania, opis technologii oraz sposób realizacji. Fiszka projektowa nie zawiera tabel finansowych i Studium Wykonalności i poprzedza złożenie pełnego (kompletnego) wniosku o dofinansowanie.

Nabór fiszek projektowych będzie prowadzony w formie naboru ciągłego; fiszki zostaną poddane ocenie po zamknięciu naboru fiszek.

Ocena fiszek będzie dokonywana zgodnie z kryteriami preselekcji określonymi w ust. 8.1 programu priorytetowego.

 

Etap II - Ocena wniosków o dofinansowanie WoD - Selekcja

Ocena pełnych wniosków o dofinansowanie WoD będzie prowadzona dla projektów, których fiszki na etapie preselekcji uzyskały ocenę pozytywną.

Ocena WoD będzie dokonywana zgodnie z kryteriami selekcji (kryteria dostępu, kryteria jakościowe dopuszczające oraz kryteria jakościowe punktowe) określonymi w ust. 8.2 programu priorytetowego.

 

 

Terminy składania fiszek projektowych i wniosków o dofinansowanie WoD

Fiszki należy składać w terminie od  06.09.2023 r. do 06.11.2023 r.

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów, których fiszki na etapie preselekcji uzyskały pozytywną ocenę, będzie otwarty przez cztery miesiące (120 dni kalendarzowych) od daty zaproszenia wnioskodawcy do złożenia pełnego wniosku o dofinansowanie.

 

Formy dofinansowania

 • Pożyczka na warunkach preferencyjnych bądź rynkowych;
 • Dotacja (rozumiana jako premia innowacyjna po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia).

 

Intensywność dofinansowania

 • Dofinansowanie w formie pożyczki: do 85% kosztów kwalifikowanych z możliwością uzyskania premii innowacyjnej w wysokości do 20% kapitału wypłaconej pożyczki, ale nie więcej niż 10 mln zł, pomniejszającej kwotę kapitału pożyczki do spłaty.
 • W przypadku, gdy dofinansowanie stanowi pomoc publiczną, musi być ono udzielane zgodnie z regulacjami dotyczącymi pomocy publicznej. Powyższe dotyczy również premii innowacyjnej.

 

Więcej informacji poniżej: