OZE W GOSPODARSTWACH ROLNYCH – NABÓR WNIOSKÓW

Do 23 lutego br. rolnicy mogą składać wnioski o przyznanie pomocy w zakresie interwencji „Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej”, w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR).

 

Interwencja wspiera inwestycje dotyczące budowy lub zakupu:

  • biogazowni rolniczej do 50 kW (obszar A) lub
  • modułów fotowoltaicznych do 50 kW wraz z magazynami energii i systemami zarządzania energią lub z pompą ciepła (obszar B);
  • rozwiązań poprawiających efektywność energetyczną budynków gospodarstw rolnych (obszar C).

 

Rusza nabór na inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE

 

Kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji wspólne dla wszystkich obszarów dotyczą prowadzenia produkcji zwierzęcej i ekologicznej, lokalizacji inwestycji na obszarach chronionych lub prowadzenia gospodarstwa przez młodego rolnika.

 

Dodatkowo w przypadku:

  • obszaru A  – pod uwagę bierze się stopień wykorzystania nawozów naturalnych pochodzących z gospodarstwa,
  • obszaru B  – otrzymuje się punkty gdy wcześniej nie przyznano wnioskodawcy pomocy na zakup modułów fotowoltaicznych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 oraz bierze się  pod uwagę  sprawność urządzeń,
  • obszaru C  – kryteria wyboru dotyczą kompleksowości operacji, zlikwidowania wszystkich źródeł ciepła wykorzystujących kopalne paliwo stałe i zastąpienie ich kotłem na biomasę oraz wykorzystywanie systemu monitoringu i zarządzania energią.

 

Pomoc może zostać przyznana rolnikowi, który odbył szkolenie w zakresie efektywności energetycznej gospodarstwa lub zobowiąże się do jego odbycia nie później niż do dnia złożenia wniosku o płatność końcową.

 

Więcej informacji: