Odnawialne Źródła Energii szansą rozwoju obszarów wiejskich i ich społeczności

Najnowsza inicjatywa podjęta przez Stowarzyszenie na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego pt. „Odnawialne Źródła Energii szansą rozwoju obszarów wiejskich i ich społeczności”, wpisuje się w potrzebę ujęcia ważnej roli obszarów wiejskich i ich mieszkańców (rolników, lokalnych przedsiębiorców) w procesie transformacji energetycznej.

Inicjatywa jest kontynuacją działań podejmowanych przez naszą  organizacje już od dłuższego czasu, tym bardziej cieszymy się, że została dostrzeżona przez Europejską Fundację Klimatyczną i także we współpracy z tą organizacją będziemy realizować kluczowe cele.

Zdaniem Stowarzyszenia, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii może być rzeczywistą szansą rozwojową obszarów wiejskich, a różnorodność zasobów obszarów wiejskich może stworzyć szerokie możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Realizacjia inwestycji OZE z udziałem społeczności lokalnych może stać się jednym z ważniejszych czynników rozwoju obszarów wiejskich, redukując także deficyty w zaopatrzeniu w energię, wspierając tym samym warunki prowadzenia działalności rolniczej i pozarolniczej działności gospodarczej.

Ważną barierą utrudniającą rozwój OZE na obszarach wiejskich jest bardzo czesto brak wiedzy i odpowiedniego wsparcia dla samorzadów oraz inwestorów indywidualnych i grup inwestorów (rolników, lokalnych przedsiębiorców) z obszarów wiejskich. Istnieje także utrudniony przepływ informacji pomiędzy organizacjami eksperckimi i decydentami, co powoduje, że informacje z poziomu lokalnego często nie docierają do decydentów i także w drugą stronę - jakie nowe regulacje (ważne dla rozwoju OZE) lub kluczowe kierunki (techniczne, finansowe) zostaną wprowadzone. 

Głównym celem działań Stowarzyszenia we współpracy z takimi podmiotami jak m.in.:

Krajowa Rada Spółdzielcza,
Polska Federacja Ziemniaka,  
Katedra Ekonomii i Finansów Samorządu Terytorialnego Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, 
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Zakład Systemów Wiejskiej Infrastruktury Technicznej,

będzie podniesienie świadomości mieszkańców wsi (rolników, lokalnych liderów) w zakresie OZE i wsparcie zwiększenia inwestycji OZE na obszarach wiejskich. Takie podejście doprowadzi także do budowania postaw proekologicznych wśród mieszkańców wsi i tworzenia zintegrowanych inicjatyw w rolnictwie z wykorzystaniem inteligentnych rozwiązań w zakresie odnawialnych źródeł energii, efektywności energetycznej i poprawy stanu środowiska naturalnego. Działania realizowane w projekcie mogą również pomóc w tworzeniu nowych form organizacyjnych (lokalny rynek energii) w zakresie OZE na obszarach wiejskich oraz lokalnych firm (usługowych). Działania, które zostaną podjęte w ramach projektu, mają na celu wypełnienie istniejącej luki pomiędzy administracją centralna, a lokalnymi społecznościami.