Odnawialne Źródła Energii na obszarach wiejskich

W dniu 10 lutego w ramach działań statutowych Stowarzyszenia we współpracy z lokalnymi środowiskami samorządowymi i rolniczymi odbyło się spotkanie oraz warsztat dot. warunków rozwoju OZE i aktywnego włączania lokalnych społeczności w tym lokalnych rolnikow w budowanie incjatyw energetycznych.

Inicjatywa Stowarzyszenia jest kontynuacją działań realizowanych na rzecz promocji OZE w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz budowania lokalnego bezpieczeństwa energetycznego, tak ważnego dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego na poziomie KSE (bezpieczeństwo energetyczne kraju uwzględniające lokalne uwarunkowania). Nowa infrastruktura zarówno energetyczna jak i społeczna to zawsze duży impuls do rozwoju ekonomicznego i zwiększenia atrakcyjności inwestycyjnej regionów. Działania statutowe Stowarzyszenia w w/w obszarze realizowane są dzięki zaangażowaniu Partnerów Stowarzyszenia i projektów celowych (m.in. ECF).

 

Podczas spotkania jednym z elementów były zagadnienia dot. realizacji projektów inwestycyjnych OZE wśród lokalnych rolników (PV, biogaz)