ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII JAKO CZYNNIK ROZWOJU LOKALNEGO I REGIONALNEGO

Stowarzyszenie na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego, Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego wraz z Kolegium Zarządzania i Finansów Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

zapraszają na:

Debatę realizowana w formule "on-line"

ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII JAKO CZYNNIK ROZWOJU 
LOKALNEGO I REGIONALNEGO
 

11 maja (wtorek) br. w godz. 13:30-15:45

Uroczyste otwarcie webinarium:

Rektor SGH - dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH
Dziekan Kolegium Zarządzania i Finansów SGH - dr hab. Joanna Wielogórska - Leszczyńska, prof. SGH

Do udziału w wydarzeniu zaprosiliśmy:

Ireneusza Zyskę, Wiceministra Klimatu i Środowiska, Pełnomocnika Rządu ds. Odnawialnych Źródeł Energii, 
Przemysława Hofmana, Dyrektora Departamentu Gospodarki Niskoemisyjnej Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii,
Jarosława Wiśniewskiego, Dyrektora Departamentu Klimatu i Środowiska Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
Antoniego Bielewicza, Dyrektora na Polskę Europejskiej Fundacji Klimatycznej,
Alberta Gryszczuka, Prezesa Krajowej Izby Klastrów Energii,
Artura Borkowskiego, Burmistrza Miasta i Gminy Serock.

Webinarium poprowadzą: dr hab. Zbigniew Grzymała, prof. SGH - Kierownik Katedry Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego, dr Grzegorz Maśloch - Katedra Ekonomiki i Finansów Samorządu Terytorialnego,  Członek Rady Programowej Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego, Rafał Czaja - Prezes Zarządu Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego

Cel

Budowa zrozumienia społecznego dla zachodzącego procesu transformacji energetycznej w kierunku odnawialnych źródeł energii, a także szerokie dotarcie do środowisk, które powinny być aktywnie włączane w proces transformacji (JST, lokalni liderzy, przedsiębiorcy, lokalne społeczności, rolnicy oraz ludzie świata nauki i studenci).

Zakres merytoryczny

Odnawialne źródła energii stają się istotnym czynnikiem decydującym o konkurencyjności lokalnych i regionalnych gospodarek, a także mają wpływ na jakość i poziom życia na danym obszarze. Odnawialne źródła energii  cieszą się coraz większym zainteresowaniem ze strony gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, rolników, a także jednostek sektora publicznego - w tym głównie jednostek samorządu terytorialnego. 
Racjonalne i efektywne wykorzystanie odnawialnych źródeł energii wymaga poszukiwania nowym modeli i rozwiązań, zarówno technologicznych, jak i organizacyjnych, oraz dostosowanych do nich adekwatnych źródeł finansowania. Nie można także zapomnieć o kwestiach społecznych, które dla akceptacji i powodzenia realizacji projektów lokalnej transformacji energetycznej stają się kluczowe. Przedmiotem debaty staną się zatem wyzwania i szanse stwarzane przez energetykę odnawialną dla szeroko definiowanego rozwoju lokalnego i regionalnego.
 
Wspólnie zastanowimy się nad kluczowymi pytaniami:

  • jak implementować politykę państwa w zakresie odnawialnych źródeł energii na szczeblu lokalnym i regionalnym?
  • jakie są perspektywy dla rozwoju energetyki odnawialnej w aspekcie nowych rozwiązań organizacyjnych (spółdzielnie energetyczne, prosument zbiorowy i inne)?
  • czy możliwa jest transformacja energetyczna regionu w oparciu o odnawialne źródła energii? 
  • z jakimi wyzwaniami spotykają się jednostki samorządu terytorialnego podejmujące innowacyjne działania organizacyjne na rzecz odnawialnych źródeł energii? 
  • jakie znaczenie ma komunikacja i informacja dla aktywizacji społeczności w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii? 
  • jakie mogą być kierunki wsparcia inwestycji w odnawialne źródła energii w ramach nadchodzącej perspektywy finansowej, KPO i innych programów wsparcia?

 więcej