Nowa ustawa o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej

W dniu 29 czerwca 2022 r. opublikowana została ustawa z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (Dz.U. z 2022 r. poz. 1370). W związku z powyższym traci moc dotychczas obowiązująca ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 1324).

Wyżej opisana ustawa wejdzie w życie po upływie 7 dnia od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 33, który wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2022 r.

Nowa ustawa wykonuje postanowienia unijnych przepisów dotyczących produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych. Wysoki poziom zaufania producentów i konsumentów do systemu kontroli i certyfikacji jest podstawą funkcjonowania i rozwoju sektora rolnictwa oraz produkcji ekologicznej. Nowe rozwiązania przewidują także ułatwienia dla producentów ekologicznych oraz poprawią dostępność polskich produktów ekologicznych na rynku.

 

Fot. IJHARS

Najważniejsze rozwiązania wynikające z ustawy:

  • Określenie kompetencji poszczególnych organów - system kontroli i nadzoru nad produkcją ekologiczną, zgodnie z przepisami unijnymi.
  • Zniesienie krajowego wymogu opiniowania wniosków o wydanie zgód na zastosowanie odstępstw od zasad produkcji ekologicznej przez jednostki certyfikujące . Rozwiązanie to przyspieszy i ułatwi procedurę wydawania zgód dla producentów ekologicznych.
  • Wprowadzenie przepisów skutkujących zwiększeniem podaży nawozów dla producentów ekologicznych.
  • Podniesienie stawek wsparcia dla rolników ekologicznych stosujących nasiona w jakości ekologicznej. Rozwiązanie to zwiększy wykorzystanie ekologicznego kwalifikowanego i elitarnego ekologicznego materiału siewnego, co w istotny sposób przyczyni się do zwielokrotnienia uzyskiwanych plonów i ich jakości oraz podniesie podaż polskich produktów ekologicznych na rynku.

 

Źródło: gospodarz.pl