Możliwości współpracy w rolnictwie i na obszarach wiejskich

Przytaczamy materiał konferencyjny dotyczący współpracy rolników z wydarzenia "Współpraca Producentów Rolnych sposobem na Rozwój Rolnictwa i Obszarów Wiejskich" z 5 września 2023 r. Organizatorem konferencji było Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Poznaniu.

 

Wystąpienie o możliwościach współpracy w rolnictwie i na obszarach wiejskich przedstawiła
dr hab. Joanna Kobus-Cisowska, prof. UPP
(Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu)

 

Transfer wiedzy i technologii, pomiędzy ośrodkami naukowymi a rolnikami, przedsiębiorcami, posiadaczami lasów i podmiotami doradczymi w ostatnich latach ewoluuje. Wynika to z wspólnych działań i zmieniających się relacji pomiędzy tymi podmiotami, które zmieniły się w wielu obszarach m.in. powstały partnerstwa naukowe, coraz częściej realizowane są usługi badawcze, wzmocniła się przedsiębiorczość akademicka, a także nastąpiła wspólna mobilność przedstawicieli tych środowisk, co sumarycznie przyczyniło się do nawiązania bezpośrednich kontaktów. W  obszarze aktywności jednostek naukowych nastąpił wzrost komercjalizacji praw intelektualnych, a tematyka badań i doniesień naukowych, coraz częściej dotyczy wyników prac B+R, osiągnięć Grup Operacyjnych oraz konsorcjów praktyk w funkcjonowaniu konsorcjów naukowo – przemysłowych. Na stopień zaangażowania wszystkich tych stron we wzajemną współpracę, a także na jej intensywność niewątpliwie wpływ mają działania wspierania wspólnych inicjatyw przez ośrodki i podmioty doradcze oraz korzyści płynące z wzajemnej współpracy.

Najważniejsze motywy wspólnych działań w odniesieniu do sfery nauki to po pierwsze zdynamizowanie rozwoju nauki, dostosowywanie badań do potrzeb biznesu, dostęp do danych przedsiębiorstw oraz możliwość przetestowania nowych rozwiązań naukowych w praktyce. Rolnicy i przedsiębiorcy liczą na wzrost konkurencyjności mierzony efektem ekonomicznym. Dzięki współpracy uczelnie skracają czas wdrażania nowych technologii, a także pozyskują dodatkowe źródła finansowania na badania, a rolnicy i przedsiębiorcy mogą wdrożyć nowe rozwiązania do praktyki.

Możliwości uzyskania wzajemnych korzyści umożliwia realizacja projektów w ramach programu WSPÓŁPRACA M16, którego głównym celem jest tworzenie grup operacyjnych na rzecz innowacji oraz realizacji przez te grupy projektów, których przedmiotem jest opracowanie i wdrożenie nowego lub znacznie udoskonalonego produktu lub nowych lub znacznie 8 udoskonalonych technologii lub metod organizacji lub marketingu dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz tworzenie lub rozwój krótkich łańcuchów dostaw lub rynków lokalnych, dotyczących produkcji, przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.

Na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, w ramach działania WSPÓŁPRACA, realizowane są aktualnie projekty, polegające na opracowywaniu i wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań w rolnictwie, produkcji żywności, leśnictwie i na obszarach wiejskich do praktyki.

Celem pośrednim, ponad cele merytoryczne, w ramach poszczególnych realizowanych projektów, jest wzmocnienie sieci powiązań między podmiotami należącymi do Grup Operacyjnych. Aktualnie podmioty należące do Grup Operacyjnych generują formalny i nieformalny przepływ wiedzy i informacji, a sama Grupa Operacyjna zawiązana w ramach programu Współpraca stanowi element scalający, przyczyniając się do podjęcia kolejnych inicjatyw. Działania promujące funkcjonowanie Grup Operacyjnych umożliwiają wzajemny dostęp do wypracowanej przez ostatnie lata wiedzy, co może wspierać kolejne działania poprzez wykorzystanie dotychczasowego doświadczenia i opracowanej metodyki. Aktualnie prężność działania Grup Operacyjnych realizowanych we współudziale Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu wynika z operatywności i współpracy na wielokierunkowych polach. Obserwacja i czerpanie przykładu od innych w zakresie nowych rozwiązań, którymi dysponują Grupy może przyczynić się do kolejnych osiągnięć w ramach programu Współpraca.

Ważnym elementem realizowanych prac jest uzyskanie rozwiązań, które przyczynią się do ochrony środowiska naturalnego. Rolnictwo wywiera duży wpływ na kształtowanie środowiska, gdyż bezpośrednio użytkuje jego zasoby w procesach produkcji. Intensywna produkcja rolna wymaga stosowania wielu przemysłowych środków produkcji (tj. nawozy mineralne, środki ochrony roślin), których nieumiejętne lub nadmierne stosowanie może powodować istotne zagrożenie dla środowiska. Dlatego działania w projektach realizowanych przez UPP mają na celu ograniczenie w znacznym stopniu konieczności stosowania środków ochrony 9 roślin. Ponadto, zaadoptowanie lub opracowanie nowej technologii produkcji roślinnej i  zwierzęcej opracowane w ramach projektów wpłynie na zwiększenie bioróżnorodności w Polsce i urozmaici areał rolny i teren, który może stanowić środowisko życia i rozwoju różnych gatunków roślin i zwierząt. Ponadto rezultaty operacji przyczynią się do łagodzenia zmian klimatu poprzez działania polegające na ograniczeniu emisji gazów cieplarnianych, redukcji wielkości stosowania nawozów mineralnych oraz zwiększenia retencji wodnej pól uprawnych.

Podsumowując, elementy, które umożliwiają zawiązanie grup operacyjnych rozpoczynają się od pozyskania inspiracji, co może mieć miejsce w  ramach szkoleń, konferencji, podczas wyjazdów studyjnych do podmiotów zrzeszających producentów danej branży czy też grup działania.

 

Więcej materiałów z wydarzenia na stronie:

MATERIAŁY KONFERENCYJNE