Ministerstwo rolnictwa i rolnicy oczekują na akceptację planu strategicznego

Nowy model wdrażania WPR

Plan Strategiczny różni się od wcześniejszych programów rozwoju obszarów wiejskich. Realizuje nowe zasady wdrażania polityki rolnej. Najważniejsze zmiany to większa elastyczność przy programowaniu interwencji, które są lepiej dostosowane do potrzeb sektora oraz konieczność wykazania wymiernych efektów działań.

Budżet Planu Strategicznego to ponad 25 mld euro, z czego płatności bezpośrednie to ponad 17 mld euro.

Wsparcie obszarowe

Interwencje realizowane w formie płatności bezpośrednich oraz płatności ONW będą przyznawane wyłącznie rolnikom aktywnym zawodowo. W ramach Przejściowego Wsparcia Krajowego, finansowanego z budżetu krajowego, utrzymana będzie m.in. wprowadzona w tym roku Uzupełniająca Płatność Podstawowa.

Nowym rodzajem płatności bezpośrednich będą Ekoschematy – obowiązkowe do wdrożenia przez państwa członkowskie, ale dobrowolne dla rolników.

Wzmocnienie akcentów środowiskowo-klimatycznych

Istotnym elementem Planu jest także wzmocnienie celu środowiskowo-klimatycznego. Przekłada się to w sposób znaczący na projektowaną strategię wsparcia rolnictwa i obszarów wiejskich w ramach WPR. Takie podejście wymaga też większej koordynacji z innymi politykami krajowymi i UE, aby osiągnąć wyznaczone cele, w tym Europejskiego Zielonego Ładu.

Konkurencyjność rolnictwa

Plan będzie wspierać zrównoważony rozwój gospodarstw rolnych i sektora przetwórstwa oraz poprawę warunków życia i pracy w małych miejscowościach wiejskich. Promowane będą zrównoważone metody gospodarowania, przyjazne klimatowi i środowisku. Chodzi o ochronę wody, gleby i powietrza oraz dbanie o bioróżnorodność.

Plan sprzyjać będzie produkcji i wykorzystaniu energii odnawialnej. Wzmacniana będzie różnorodność gospodarcza, w tym biogospodarka. Wdrażane będą rozwiązania naukowe i innowacyjne, także cyfrowe.

Rozwój Rolniczego Handlu Detalicznego i małego przetwórstwa będzie dodatkowo przyczyniać się do skracania łańcuchów dostaw żywności. Kontynuowane będzie wsparcie na rzecz rolników uczestniczących w krajowych i unijnych systemach jakości produkcji żywności.

Więcej.