Magazyny energii - wprowadzenie do kwestii prawnych

Magazyny energii są niezbędnym elementem efektywnej transformacji energetycznej. Dotyczy ona również transformacji obszarów wiejskich. Dzięki ich wykorzystaniu można zabezpieczyć funkcjonowanie sieci elektroenergetycznej oraz zniwelować skutki niestabilnego charakteru odnawialnych źródeł energii, a jednocześnie zaoszczędzić na zakupach energii elektrycznej wykorzystując do jej produkcji własne źródło OZE. Dlatego też zainteresowanie rozwiązaniami pozwalającymi na magazynowanie energii przejawiają zarówno wytwórcy energii elektrycznej, jak i jej odbiorcy - gospodarstwa domowe, rolnicy.

fot. dnv.com

Polskie prawo

W dniu 3 lipca 2021 r. weszła w życie nowelizacja Prawa energetycznego dotycząca magazynów energii. Wprowadzone przepisy ustanowiły zasady rozliczeń umożliwiające magazynom stanowiącym element instalacji OZE pobieranie energii z sieci i jednoczesne uczestnictwo np. w systemach wsparcia, pod warunkiem wyposażenia je w odpowiednie liczniki.

Zmianie uległy również zasady taryfowania magazynów energii. W rozliczeniach za świadczone usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej w zakresie opłat za energię elektryczną pobraną z sieci elektroenergetycznej przez magazyn energii elektrycznej, przedmiotem rozliczenia jest wyłącznie różnica energii elektrycznej pobranej z sieci przez magazyn energii elektrycznej i energii elektrycznej wprowadzonej do sieci przez ten magazyn w danym okresie rozliczeniowym. Przedstawione zmiany zapewniły rozwiązanie problemu podwójnego taryfowania.

Obecnie prowadzone są prace nad implementowaniem Dyrektywy 2019/944 w efekcie czego przedstawiony został projekt o zmianie ustawy m.in. Prawa energetycznego oraz niektórych innych ustaw (UC74). Przewiduje on wprowadzenie zmian umożliwiających operatorom systemów elektroenergetycznych wydawanie poleceń ograniczenia pracy lub wyłączenia jednostek wytwórczych w postaci instalacji fotowoltaicznych i elektrowni wiatrowych. Powyższa propozycja wraz z zastosowaniem w ramach tych instalacji magazynów energii mogłoby pozwolić na przyłączenie tych instalacji mimo okresowego występowania ryzyka przeciążeń (co zmniejszyłoby liczbę wydawanych przez operatorów odmów przyłączenia do sieci).

Projekt ustawy przewiduje również wprowadzenie usług elastyczności świadczonych przez użytkowników systemu na rzecz operatora w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zwiększenia efektywności rozwoju jego systemu, w tym zarządzania ograniczeniami występującymi w systemie. Magazyny energii stanowić mogą doskonałe narzędzie do świadczenia usług elastyczności.

 

Regulacje unijne

W Unii Europejskiej duże znaczenie magazynów energii w funkcjonowaniu systemu elektroenergetycznego widać przede wszystkim w Rozporządzeniu 2019/943 oraz Dyrektywie 2019/944, które mają doprowadzić do szerszego wykorzystania magazynów energii, w tym m.in. poprzez stworzenie warunków rynkowych dla świadczenia usług magazynowania i zapewnienie w tym zakresie konkurencji.

W przepisach unijnych przewidziano również regulacje dotyczące usług redysponowania. Umożliwiają one operatorom systemów elektroenergetycznych żądnie zmiany trybu pracy danej instalacji np. poprzez ograniczenie oddawania energii do sieci. Możliwe jest również zastosowanie ich do magazynów energii. Oznacza to, że w przypadku wydania polecenia redysponowania w stosunku do danej jednostki magazynowania energii, jej właścicielowi przysługiwać będzie rekompensata w wysokości przychodów netto ze sprzedaży energii elektrycznej na rynku dnia następnego, które jednostka magazynowania energii wygenerowałaby, gdyby nie wydano polecenia redysponowania.

oprac. na podstawie: wysokienapięcie.pl