LIVING LABS

Living Labs (Żywe Laboratoria) to otwarte ekosystemy innowacji w rzeczywistych środowiskach, wykorzystujące cykliczne przetwarzanie informacji zwrotnych w całym okresie realizacji innowacji w celu uzyskania zrównoważonego oddziaływania.

Koncentrują się one na współtworzeniu, szybkim prototypowaniu i testowaniu oraz skalowaniu innowacji i przedsiębiorstw, zapewniając (różnego rodzaju) wspólną wartość zaangażowanym interesariuszom.

Żywe laboratoria działają jako pośrednicy / koordynatorzy między obywatelami, organizacjami badawczymi, firmami i organami / instytucjami rządowymi.

W ramach Żywych Laboratoriów procesy uczenia się odbywają się na poziomie indywidualnym i społecznościowym. Nowa wiedza jest generowana lub dotychczas znana wiedza jest potwierdzana lub analizowana, następnie przekazywana do innych regionów, a także do społeczności naukowych i decydentów. Dlatego uważa się, że żywe laboratoria stanowią podstawę wewnętrznych i zewnętrznych sił napędowych, aby umożliwić wiarygodne ścieżki transformacyjnych zmian w kierunku zrównoważonego rolnictwa i systemów żywnościowych. W szczególności, współtworzenie i dzielenie się wiedzą między rolnikami, naukowcami, doradcami i władzami odgrywa istotną rolę w rozwoju innowacji technicznych, społecznych i naukowych.

 

Two Living Labs at the European Commission - OpenLivingLab Days

 

W ramach szerokiej gamy żywych laboratoriów, wszystkie mają wspólne cechy, ale wiele różnych implementacji.

Obszary pracy:

- Zdrowie i dobre samopoczucie

Innowacyjne, holistyczne rozwiązania odnoszą się do celów społecznych i emocjonalnych, poprawiając jakość życia i samopoczucie starzejącej się populacji oraz umożliwiając niezależne życie na dłużej.

 

- Inteligentne miasta i regiony

Wykorzystanie miast i regionów jako rzeczywistego obszaru testowego dla produktów i usług o wartości dodanej, które zaspokoją potrzeby obywateli.

 

- Innowacje społeczne

Wiele Żywych Laboratoriów dostarcza innowacyjne, współtworzone rozwiązania problemów społecznych zidentyfikowanych na ich lokalnym obszarze. Living Labs działają jako "pośrednicy" między obywatelami a organizacjami (środowiskiem akademickim, samorządem lokalnym, prywatnymi firmami), zapewniając, że każdy uczestnik konkretnego projektu jest w stanie wnieść swoją wiedzę i doświadczenie.

 

- Kultura i kreatywność

Pokonywanie wyzwań społecznych poprzez wykorzystanie procesów współtworzenia opartych na współpracy z obywatelami i projektowaniu. Skupienie się na strategiach inteligentnej specjalizacji między regionami europejskimi w celu umożliwienia niezbędnej transformacji, aby miasta stały się bardziej inteligentne i zrównoważone.

 

- Energia

Lokalne rozwiązania środowiskowe w gęsto zaludnionych obszarach miejskich z naciskiem na zaangażowanie obywateli i wielofunkcyjne rozwiązania, które przyczyniają się do zrównoważonego rozwoju miasta - zarówno ekologicznego, jak i tradycyjnego. Pomysł polega na wykorzystaniu regionalnego i lokalnego potencjału do opracowania, zademonstrowania i wdrożenia nowych energooszczędnych i efektywnych pod względem zasobów rozwiązań w zakresie klimatu i energii.

 

- Edukacja

Living Labs to miejsca, w których obywatele, artyści, technolodzy, firmy i organizacje sektora publicznego spotykają się, aby pracować nad projektami edukacyjnymi w celu współtworzenia nowych rozwiązań, narzędzi i technologii, które odpowiadają na lokalne wyzwania edukacyjne w przedszkolach, szkołach i na uniwersytetach.

 

- Mobilność

Wzmocnienie pozycji obywateli korzystających z różnych rozwiązań w zakresie mobilności i włączenie ich w proces innowacji, motywowanie ich do partycypacji, wprowadzanie odpowiednich narzędzi umożliwiających oddolny dialog oraz przekładanie pomysłów na zrównoważone komercyjne produkty lub usługi.

 

- Integracja społeczna

Połączenie długoterminowej strategii i konkretnych działań mających na celu wykorzystanie pełnego potencjału pracy z młodzieżą, promowanie świadomości międzykulturowej i szacunku (zwalczanie uprzedzeń), zwłaszcza w przypadku najbardziej potrzebujących części miast, oferowanie wysokiej jakości usług wszystkim obywatelom, zajmowanie się kwestiami bezdomności, mieszkalnictwa i ubóstwa, zmniejszanie samotności osób starszych w miastach oraz edukowanie wszystkich obywateli w zakresie ich praw.

 

- Rząd

Living Labs pracuje nad różnymi projektami e-administracji w celu wykorzystania urządzeń komunikacji elektronicznej, komputerów i Internetu do świadczenia lepszych usług publicznych dla obywateli i innych osób na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Jest to rosnący trend w Europie. Wzrost jest jednak nierównomierny, a niektóre kraje UE pozostają obecnie w tyle. Living Labs zajmuje się tą kwestią, proponując inicjatywy e-administracji dla wielu słabiej rozwiniętych regionów w Europie i poza nią.

 

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnie realizowanymi Żywymi Laboratoriami w Unii Europejskiej: