Linie bezpośrednie (energetyczne) na rzecz rozwoju zrównoważonej produkcji rolnej

Bezpośredni przesył energii ze źródła jej wytworzenia do odbiorcy może być niezwykłym impulsem dla zwiększenia lokalnego wykorzystania energii odnawialnej także na potrzeby produkcji rolnej.

 

Czym są (elektroenergetyczne)  linie bezpośrednie?

Linie bezpośrednie łączyć mają wytwórcę i odbiorcę energii elektrycznej bez pośrednictwa tzw. energetyki zawodowej. Przykładem najprostszym, który to obrazuje jest połączenie fizyczne (linia elektroenergetyczna) farmy fotowoltaicznej, z odbiorcą zużywającym przesłaną energię – np. zakład przetwórstwa owoców.

Dzięki takim inwestycjom przedsiębiorstwa w sektorze rolno-spożywczym w dużo prostszy i tańszy sposób mogą korzystać z energii z OZE. Głównym celem funkcjonowania linii bezpośrednich jest obniżenie kosztów dostaw energii, w szczególności dla odbiorców energochłonnych lub umożliwienie fizycznego dostarczenia energii w przypadku braku dostępności infrastruktury energetycznej (brak dystrybucyjnych sieci elektroenergetycznych), która jest szczególnie dotkliwa na obszarach wiejskich. 

 

Zmiany regulacyjne w tym zakresie

Wprowadzona nowelizacja Prawa Energetycznego w czerwcu 2023 r. ujęła znaczne ułatwienia w zakresie realizacji inwestycji w zakresie linii bezpośrednich.

Przedsiębiorcy, którzy będą chcieli budować linie bezpośrednie nie muszą już występować o zgodę do prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (URE). W zamian za to należy jedynie wykonać zgłoszenie, które zostanie zakończone wpisem do rejestru URE. Aby zapewnić bezpieczeństwo funkcjonowania linii bezpośrednich będzie trzeba dołączyć informacje o parametrach linii oraz ekspertyzy o jej wpływie na sieć elektroenergetyczną.

Wykonanie ekspertyzy nie jest wymagane w przypadku pracy wyspowej (pracy niezależnego i lokalnego systemu energetycznego) oraz linii bezpośredniej łączącej jednostkę wytwórczą o mocy do 2 MW. Wpis do rejestru URE nastąpi po zatwierdzeniu dokumentacji przez organ. Jest to znaczne ułatwienie procesu administracyjnego w takich przypadkach przy zachowaniu bezpiecznej pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Po zapewnieniu bezpieczeństwa funkcjonowania sieci będzie możliwość wprowadzenia energii elektrycznej do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

Niedawno wprowadzone przepisy wprowadzają ramowe rozwiązania kwestii związanych z opłatami za linie bezpośrednie, gdy podmioty będą wykorzystywać energię sieciową do bilansowania własnych potrzeb.

 

Źródło: https://www.windpowerengineering.com/wind-developers-guide-transmission-...

 

Linia bezpośrednia a system energetyczny

Ważnym aspektem jest to, że linie bezpośrednie nie będą zagrażać krajowemu systemowi energetycznemu ani konwencjonalnej energetyce zawodowej. Będą obsługiwały inny segment gospodarki dzięki swoim możliwościom przepustowym – dostawa energii dla przemysłu i średnich i dużych przedsiębiorstw produkcyjnych.

W dobie obciążenia sieci elektroenergetycznych i wielu odmów przyłączenia instalacji OZE do sieci, linie bezpośrednie stanowią rozwiązanie tego problemu.

Współpraca linii bezpośrednich z systemem elektroenergetycznym będzie funkcjonować w przypadku powstania nadwyżek energii elektrycznej, której nie skonsumuje odbiorca. Takie nadwyżki mogą trafiać do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego.

 

Wpływ na obszarach wiejskich

Linie bezpośrednie znajdują zastosowanie na terenach wiejskich i wiejsko-miejskich. Rolnicy zajmujący się przetwórstwem i produkcją zwracają uwagę na wysokie zapotrzebowanie energii w gospodarstwach rolnych. W szczególności przetwarzanie owoców, warzyw oraz mleka niesie za sobą wysokie zużycie energii. W przypadku większych przetwórni rolniczych linie bezpośrednie pozwolą na obniżenie kosztów produkcji oraz zwiększenie zrównoważonego podejścia do produkcji.

Jeżeli zakład przetwarzający produkty rolne wymaga zielonej energii do spełnienia zrównoważonych celów, to linie bezpośrednie mogą być dobrym rozwiązaniem. W przypadku braku uzyskania warunków przyłączeniowych do sieci elektroenergetycznych, rolnik może połączyć swoje źródło energii z przetwórnią lub gospodarstwem poprzez linię bezpośrednią. W przypadku połączenia do odnawialnego źródła energii rozwija się zrównoważona produkcja rolna oraz zwiększa się niezależność energetyczną.

 

Perspektywy linii bezpośrednich

Energia elektryczna przesyłana bezpośrednio od wytwórcy do konsumenta jest szczególnie istotna dla zbudowania mocniejszego systemu elektroenergetycznego. W Polsce dzięki nowym regulacjom widoczny jest potencjał rozbudowy i funkcjonowania linii bezpośrednich w szczególności dla dużych przedsiębiorstw. Szczególnie ważne jest to w aspekcie przedsiębiorstw eksportujących wyroby do krajów zagranicznych wymagających dokumentacji o zielonej energii. Linie bezpośrednie dostarczając energię z odnawialnych źródeł energii mogą stać się fundamentem do właściwego funkcjonowania polskiego przemysłu. Jest to również krok w kierunku rozwoju długoterminowych kontraktów na zakup energii elektrycznej z OZE. Użycie energii ze źródeł OZE z pomocą linii bezpośrednich zapewni realizację celów zrównoważonego rozwoju. Z perspektywy rozwoju gospodarczego linie bezpośrednie mogą stanowić bardzo ważny punkt w rozwoju systemu energetycznego.

 

Autor: inż. Natalia Aleksiejuk