Kredyt ekologiczny dla małych i średnich przedsiębiorstw, także dla gospodarstw rolnych

Kredyt ekologiczny finansowany

Kredyt ekologiczny to dotacja dla przedsiębiorstw sektora MŚP (mikro, małe i średnie) oraz small mid-caps i mid-caps, które chcą zmodernizować posiadaną infrastrukturę (np. budynki, maszyny i urządzenia). Efektem tej modernizacji musi być ograniczenie zużycia energii pierwotnej w zmodernizowanym obszarze o przynajmniej 30% w porównaniu do bieżącego zużycia.

 

Kredyt ekologiczny jest możliwy do uzyskania dla mikro, małych oraz średnich gospodarstw rolnych, które mają na celu poprawę efektywności energetycznej.

 

W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, związane z energooszczędnością, w tym termomodernizacją budynków, a także zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne, oraz wymianą urządzeń, instalacji lub linii technologicznych na bardziej efektywne energetycznie.

Wsparcie publiczne stanowi premia ekologiczna – dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez beneficjenta na realizację powyższej inwestycji.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie

Dofinansowaniem mogą być objęte poniższe wydatki przeznaczone na realizację inwestycji ekologicznej:

  • nabycie środków trwałych,
  • nabycie robót i materiałów budowlanych,
  • nabycie  wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej,
  • raty z tytułu umowy leasingu,
  • studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne wykonane przez doradców zewnętrznych, związanych z realizowanym projektem.

 

Kroki złożenia wniosku o dotację:

  1. Sprawdzenie czy inwestycja może uzyskać wsparcie – informacje w Przewodniku kwalifikowalności wydatków, zakładka Dokumentacja na stronie BGK.
  2. Skontaktowanie się z bankiem kredytującym w celu potwierdzenia zdolności kredytowej w postaci promesy kredytu ekologicznego lub warunkowej umowy kredytu ekologicznego.
  3. Złożenie wniosku o dofinansowanie wraz z Dokumentem audytu z zakładki Dokumentacja.

 

Harmonogram programu

  • 13 czerwca 2023 r. - rozpoczęcie składania wniosków
  • 17 sierpnia 2023 r. - zakończenie składania wniosków

Planowana kwota na dofinansowania to 660 mln złotych.

Poziom dofinansowania wynosi od 20 do 80% w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji. Brak minimalnej wartości wydatków kwalifikowanych, maksymalna wartość wydatków kwalifikowanych wynosi 50 mln EUR.

 

Już 27 czerwca 2023 r. odbędzie się spotkanie online, w którym eksperci BGK opowiedzą o sposobie przygotowania i złożenia wniosku o dofinansowanie, kwestiach związanych z dokumentem audytu, ocenie projektu i późniejszym podpisaniu umowy o dofinansowanie.

 

Więcej informacji oraz dokumenty związane z kredytem ekologicznym znajduje się na stronie:

W razie pytań zapraszamy do kontaktu na adres mailowy:

kredyt.ekologiczny@bgk.pl