Konsultacje projektu ustawy - rozwój biogazowni rolniczych

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju przy zaangażowaniu zespołu eksperckiego przygotowało projekt ustawy dot. ułatwień w przygotowaniu i realizacji inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych. Aktualnie projekt trafia do konsultacji publicznych. 

 

fot. energiadlawsi.pl (Biogaz T.Z. Śmiechowscy)

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu Ustawy biogazownie rolnicze mogą pełnić w systemie nie tylko istotną rolę wytwórczą, ale również szybko reagować na zmieniające się zapotrzebowanie na moc. "Ważnym podkreślenia jest fakt, że biogazownie mogą wpisywać się w elementy budowania tzw. elastyczności krajowego systemu elektroenergetycznego (KSE), co jest niezwykle ważne w kontekście zwiększającego się udziału w KSE pogodowo-zależnych mocy z odnawialnych źródeł energii" - zaznacza Rafał Czaja, Prezes Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego

Jak wskazuje Ministerstwo w uzasadnieniu -  biogazownie rolnicze mogą produkować energię nawet przez 8 000 godzin rocznie (90% czasu), a w świetle aktualnej sytuacji geopolitycznej – zwiększanie udziału stabilnych i niezależnych od zewnętrznych dostawców energii instalacji jest szczególnie istotne. Biogazownie rolnicze stanowią ponadto domknięcie systemu gospodarowania odpadami powstającymi w polskich gospodarstwach rolnych czy zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego. Powstająca w tych miejscach biomasa może być wykorzystywana w lokalnej biogazowni rolniczej do wytwarzania w przyjazny środowisku sposób energii elektrycznej, ciepła, biogazu rolniczego lub biometanu.

Proponowane rozwiązania legislacyjne adresowane podmiotów związanych z obszarami wiejskimi i mają na celu wzmocnienie roli biogazowni w gospodarce wiejskiej, w szczególności w zakresie rozwoju gospodarki obiegu zamkniętego na tych terenach.  Rozwój biogazowni rolniczych stanowi narzędzie do efektywnego wykorzystania dostępnych w gospodarstwie rolnym zasobów energetycznych. Sytuacja, w której surowce do tego rodzaju instalacji są produkowane na miejscu, zużywane na miejscu, a następnie, poferment (naturalny nawóz), lokalnie wykorzystywane na potrzeby nawożenia gleb uprawnych stanowi sytuację tak dalece pożądaną, że zasługuje na szczególne rozwiązania prawne, które pozwolą upowszechnić ten model w całej Polsce.

 Pozytywnym skutkiem rozwoju sektora biogazowni rolniczych będzie obniżenie kosztów działalności rolniczej, co związane jest z obniżeniem kosztów energii w wyniku korzystania ze stabilnej instalacji odnawialnego źródła energii w oparciu o lokalnie dostępny substrat, a także wprowadzonym ułatwieniom w zakresie wykorzystania produktu pofermentacyjnego jako nawozu. To wszystko doprowadzić może do aktywizacji lokalnej społeczności, przede wszystkim w obszarze przedsiębiorczości wykorzystującej zieloną energię elektryczną, cieplną lub biogaz. 

 

Proponowane przepisy wprowadzają następujące zmiany:

1. ułatwienia w procesie inwestycyjnym dotyczące m.in.:

  • terminów na wydanie decyzji czy trybu postępowania;
  • lokalizacji inwestycji w oparciu o przepisy dotyczące planowania przestrzennego;
  • kwalifikacji gruntów zajętych pod biogazownię rolniczą w gospodarstwie rolnym.

2. ułatwienia w zakresie wykorzystania lokalnego potencjału biomasy do produkcji energii: poprzez określenie w drodze rozporządzenia listy bezpiecznych substratów, które mogą być wykorzystywane w biogazowni rolniczej bez konieczności przeprowadzania procedury administracyjnej przed właściwym marszałkiem województwa w zakresie ich uznania za produkt uboczny;

3. ułatwienia w zakresie wprowadzania do obrotu produktu pofermentacyjnego: poprzez umożliwienie bez zbędnych formalności jego bezpośrednie rolnicze wykorzystanie, jeśli zostanie wytworzony z surowców pochodzących z gospodarstw rolnych lub z pozostałych surowców, których lista zostanie określona w stosownym rozporządzeniu, jeśli będą spełniać dopuszczalne poziomy zanieczyszczeń.

Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego od początku działania (2006 r.) w ramach działań statutowych, a od 2021 roku w ramach projektu energaidlawsi.pl bierze czynny udział w procesie zrównoważonej transformacji obszarów wiejskich, w tym promocji gospodarki obiegu zamkniętego, konsultując i zbierając przy tym stanowiska i opinie lokalnych liderów.

"Zdajemy sobie sprawę z dużej wagi i roli obszarów wiejskich w spełnieniu wymagań polityki klimatycznej i wiemy, że aby to osiągnąć konieczne jest budowanie porozumienia ze środowiskami na obszarach wiejskich i uwzględniania ich podmiotowej roli" - mówi Rafał Czaja - Prezes Stowarzyszenia im. prof. Żmijewskiego, lider projektu energiadlawsi.pl.

Rolnicy indywidualni czy organizacje, które widziałyby jeszcze jakieś obszary istotne do uwzględnienia w dalszych pracach nad Ustawą, mogą zgłaszać je zarówno  do Ministerstwa - (do 14 kwietnia 2023 r. na mail: biogaz@minrol.gov.pljak i skierować je do nas, jako element szerszego głosu.

Uwagi do projektu można zgłaszać do naszego zespołu do dnia:

12 kwietnia 2023 r. na mail: sekretariat@stowarzyszenie-zmijewski.pl 

Źródło: MRiRW, Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego