Konkurs lokalne ekopraktyki w gminach wiejskich i wiejsko-miejskich

Konkurs „Lokalne Ekopraktyki” skierowany jest do organizacji działających w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich. Celem konkursu jest wyłonienie i nagrodzenie najciekawszych inicjatyw ekologicznych (zrealizowanych w ciągu ostatniego roku, licząc od daty ogłoszenia konkursu), przez organizacje lokalne.

Jako Energia Dla Wsi wpieramy takie projekty. Rozwój obszarów wiejskich i wspieranie inicjatyw ekologicznych jest bardzo ważne - w szczególności gdy takie inicjatywy prowadzi lokalna społeczność. Zaangażowanie rolników i społeczności na obszarach wiejskich i wiejsko-miejskich w danym konkursie może poszerzyć działania ekologiczne i wesprzeć zrównoważony rozwój. 

 

Źródło: https://spa4garden.pl/module/wtblog/post/82-1-ogrody-spoleczne-miejsca-integracji-lokalnej-spolecznosci.html

 

Najważniejsze informacje

Uczestnikami konkursu mogą zostać przykładowo: Koła Gospodyń Wiejskich, Ochotnicze Straże Pożarne, Gminne Ośrodki Kultury, organizacje społeczne, towarzystwa regionalne i inne organizacje pozarządowe działające na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich, posiadające wpis w odpowiednim dla wykonywanej działalności rejestrze, prowadzące działalność na minimum rok przed dniem ogłoszenia konkursu. Do zgłoszenia inicjatywy musi być spełniony warunek – w projekt musi zostać zaangażowanych co najmniej 5 osób.

Ukończone inicjatywy powinny się przyczyniać do aktywizacji społeczności lokalnych i do zwiększenia ich świadomości ekologicznej w zakresie indywidualnych oraz zbiorczych działań na rzecz ochrony klimatu. Konkurs ma również na celu popularyzację właściwych zachowań ekologicznych do prostego zastosowania w gospodarstwie domowym oraz w najbliższym otoczeniu, opartych przede wszystkim na różnych sposobach oszczędzania energii i zasobów naturalnych.

Przykładowe inicjatywy, które można zgłaszać do konkursu: sposoby na oszczędzanie energii i zasobów, takie jak np. zbieranie deszczówki; różnorodne biologicznie ogródki; retencja wody; proekologiczne miejsce spotkań; wymiana sąsiedzka; warsztaty ekologiczne; naprawy w duchu no-waste; niemarnowanie żywności, niemarnowanie zasobów, itd.

 

Źródło: https://zzm.krakow.pl/aktualnosci/472-krakowskie-ogrody-spoleczne-jak-za...

 

Zgłoszenia do konkursu

Formularz, którego wzór określa Załącznik nr 1 do Regulaminu, należy wypełnić i przesłać pocztą elektroniczną na adres: ekopraktyki@klimat.gov.pl w następujący sposób:

  1. uzupełnić dane wymagane w Części I Formularza;

  2. opisać zgłaszaną do konkursu inicjatywę ekologiczną w środowisku lokalnym w Części II Formularza;

  3. wydrukować uzupełniony i kompletny Formularz i podpisać go własnoręcznym podpisem przez Przedstawiciela Uczestnika w wymaganych miejscach Formularza, tj. w Części I oraz w Części III, a następnie zeskanować do pliku w formacie PDF (opcjonalnie dopuszczalne jest podpisanie Formularza w postaci elektronicznej kwalifikowanym podpisem elektronicznym);

  4. przesłać podpisany Formularz wraz ze zdjęciem lub zdjęciami, o których mowa w § 5 ust. 4, na adres email: ekopraktyki@klimat.gov.pl.

Do zgłoszenia należy również dołączyć uzupełniony i podpisany Formularz w pliku Word.

Wszystkie pliki do pobrania znajdują się na dole strony.

 

Źródło: Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

 

Nagrody

  1. Pierwsze miejsce – 10 000 zł
  2. Drugie miejsce – 7000 zł
  3. Trzecie miejsce – 4000 zł

Komisja konkursowa może przyznać dodatkowo do pięciu wyróżnień dla prac konkursowych w postaci nagród pieniężnych w wysokości 1000 zł.

 

Harmonogram konkursu:

  • ogłoszenie konkursu – 7 sierpnia 2023 r.
  • ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń – 8 września 2023 r.
  • ogłoszenie wyników – do 2 października 2023 r.

 

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Klimatu i Środowiska: