Konkurs "Kobiety Dla Polskiej Wsi" dla kobiet zaangażowanych w działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich

Rada kobiet w rolnictwie ogłosiła konkurs dla kobiet, które działają na rzecz rozwoju obszarów wiejskich.

 

Celem Konkursu jest uhonorowanie i promowanie kobiet działających na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, które podejmują inicjatywy związane z promocją m.in.:

 • rozwoju gospodarstw rolnych,
 • firm działających na wsi lub kooperujących z gospodarstwami rolnymi,
 • osiągnięć zawodowych i społecznych kobiet na terenach wiejskich;
 • przedsięwzięć ekologicznych i ochrony środowiska zainicjowanych przez kobiety;
 • przedsięwzięć innowacyjnych, w tym opartych na wykorzystaniu lokalnego potencjału;
 • kultury i tradycji ludowej;
 • przedsięwzięć mających na celu utworzenie nowych miejsc pracy na terenach wiejskich;
 • zdrowego stylu życia;
 • nauki służącej rolnictwu oraz propagowaniem zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym i dbałości o jego estetykę.

 

Wymagania do wzięcia udziału w konkursie

Do udziału w Konkursie można zgłaszać kobiety, które spełniają jeden z poniższych warunków:

 1. prowadzą lub pracują w gospodarstwie rolnym;
 2. prowadzą na wsi pozarolniczą działalność gospodarczą lub prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą skierowaną między innymi do mieszkańców wsi;
 3. podejmują na polskich terenach wiejskich aktywną działalność społeczną, kulturalną, oświatową lub inną na rzecz mieszkańców wsi.

 

W wyniku konkursu wyłonione zostaną laureatki w 9 kategoriach:

 1. Kobieta Rolnik;
 2. Kobieta Przedsiębiorca;
 3. Kobieta Kultury Ludowej;
 4. Kobieta Społecznik;
 5. Kobieta Samorządowiec;
 6. Kobieta Innowacyjna;
 7. Kobieta promująca zdrowy styl życia;
 8. Kobieta w Nauce;
 9. Kobieta Ambasador bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym.

 

 

Kto może zgłaszać Kandydatki

Zgłoszeń dokonywać mogą:

 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
 • Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego,
 • jednostki doradztwa rolniczego,
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa,
 • instytucje naukowo-badawcze,
 • związki i organizacje rolnicze,
 • wojewoda,
 • marszałek województwa,
 • starosta,
 • prezydent miasta,
 • burmistrz,
 • wójt,
 • sołtys,
 • fundacje,
 • stowarzyszenia,
 • organizacje pozarządowe,
 • koła gospodyń wiejskich zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich.

 

Forma zgłoszenia

Zgłoszenia należy przesyłać w formie wypełnionego i podpisanego przez kandydatkę oraz wskazane podmioty formularza zgłoszeniowego za pośrednictwem jednej z poniższych form:

 1. za pomocą Elektronicznej Platformy Usług Administracyjnych ePUAP lub
 2. pocztą tradycyjną na adres: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ul. Wspólna 30, 00-930 Warszawa, z dopiskiem: „Konkurs pn. „Kobiety dla Polskiej Wsi”.

 

fot. Darek Golik - Gospodarstwo Szkotowo dla projektu Energia Dla Wsi

 

Termin przesyłania zgłoszeń

Formularz zgłoszeniowy należy przekazać Organizatorowi w terminie do 12 września 2023 r. do godz. 11.00. O zachowaniu terminu składania zgłoszeń decyduje data stempla pocztowego. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

 

Organizatorem konkursu jest Rada kobiet w rolnictwie.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi: