Już wkrótce ruszy IV nabór w programie Energia Plus

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił czwarty nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Energia Plus. Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw  na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych. Beneficjentem programu są firmy, które poprzez inwestycje chciałyby ograniczyć tego rodzaju oddziaływanie.

 

 

Nabór do kolejnej edycji programu rozpocznie się 1 lutego 2023 r. i będzie trwał do 13 grudnia 2024 r.
Dofinansowanie udzielone będzie w formie pożyczki, a okres kwalifikowalności kosztów obejmuje przedział od 01.01.2015 r. do 30.09.2030 r.

Kwota alokacji dla dofinansowania w formie pożyczki – 566,931 mln zł.

 

Beneficjenci

Beneficjentami Energia Plus są przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców wykonujący działalność gospodarczą.

 

Rodzaje przedsięwzięć objętych dofinansowaniem

Dofinansowanie w ramach IV edycji programu Energia Plus obejmuje następujące przedsięwzięcia:

 • budowa, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadzące do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów,
 • przedsięwzięcia prowadzące do zmniejszenia szkodliwych emisji do atmosfery z obiektów energetycznego spalania wskazanych w Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/2193 z dnia 25 listopada 2015r. w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania (dalej Dyrektywa MCP) co najmniej do standardów emisyjnych wynikających z tej dyrektywy,
 • przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji ze źródeł spalania paliw o łącznej mocy w paliwie większej niż 50 MW, co najmniej do krajowych standardów emisyjnych dla instalacji o takiej mocy lub poziomów wynikających z konkluzji dotyczącej BAT, o ile zostaną dla tych źródeł określone, w tym np.: modernizacja urządzeń lub wyposażenie instalacji spalania paliw w urządzenia lub instalacje do ograniczenia emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych. 
  Jako źródło spalania rozumie się stacjonarne urządzenie techniczne, w którym następuje proces spalania paliw o mocy w paliwie większej niż 1 MW,
 • przedsięwzięcia służące poprawie jakości powietrza poprzez obniżenie wielkości emisji do atmosfery z działalności przemysłowej (nie związanej bezpośrednio ze źródłami spalania paliw),
 • przedsięwzięcia zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej” mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych z wyjątkiem :
  - ust. 3, pkt. 2) lit. c) tj. modernizacji lub wymiany urządzeń służących do transportowania produktów i półproduktów w ramach procesu technologicznego (np. wózków widłowych, wozideł technologicznych lub dźwigów towarowych),
  - ust. 3, pkt. 5) tj. urządzeń przeznaczonych do użytku domowego (np. pralek, suszarek, zmywarek do naczyń, chłodziarek, kuchenek lub piekarników),
  - ust. 3, pkt. 6) pojazdów służących do transportu drogowego lub kolejowego,
 • przedsięwzięcia dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:
  a) energię ze źródeł odnawialnych,
  b) ciepło odpadowe,
  c) ciepło pochodzące z kogeneracji z wyłączeniem ciepła wytworzonego w jednostce kogeneracji opalanej węglem,
  d) paliwa niskoemisyjne gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór,
 • modernizacja/ rozbudowa sieci ciepłowniczych.

 

Jak złożyć wniosek?

Przygotowane wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez Generator Wniosków o Dofinansowanie („GWD”) przy zastosowaniu podpisu o którym mowa w § 2 ust. 4 Regulaminu czwartego naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków NFOŚiGW dostępnego tutaj w terminie od 01.02.2023 r. – 13.12.2024 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

O zachowaniu terminu złożenia wniosku decyduje data jego wysłania przez GWD na skrzynkę podawczą NFOŚiGW znajdującą się na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

Wnioski, które wpłyną po terminie lub w niewłaściwej formie będą odrzucone.

Dla każdego rodzaju przedsięwzięcia określonego w Programie w pkt. od 7.5.1 do 7.5.5 należy składać odrębne wnioski o dofinansowanie. Wnioskodawcy będą informowani odrębnym pismem o wyniku oceny.

 

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej