Inwestowanie w odnawialne źródła energii dla rolnictwa - AgroRES

AgroRES podnosi świadomość korzyści płynących z inwestowania w energię odnawialną w rolnictwie oraz promuje dialog publiczny w celu przezwyciężenia wcześniej zidentyfikowanych barier i wyzwań. W wyniku realizacji projektu regiony partnerskie opracują polityki wspierające wykorzystanie energii odnawialnej na obszarach rolniczych i wiejskich.

Wyzwanie

Sektor rolny odpowiada za prawie 10% emisji gazów cieplarnianych w UE, głównie na produkcję żywności i transport. Chociaż istnieje ogromny potencjał wytwarzania energii odnawialnej w gospodarstwach rolnych ze względu na dostępność wiatru, słońca, biomasy i odpadów rolniczych, nadal pozostają ważne bariery i wyzwania.

Ostatnie badania wykazały, że główne bariery zidentyfikowane przez rolników w produkcji energii odnawialnej to:

 • skomplikowane procedury uzyskiwania pozwoleń i dotacji,
 • wysokie koszty inwestycji,
 • ograniczony dostęp do kredytu i wątpliwości co do rentowności.
 • Dotacje i taryfy gwarantowane są kluczowym czynnikiem zachęcającym rolników do przejścia na bardziej przyjazną dla środowiska produkcję i wykorzystanie energii.

Polityka rozwoju obszarów wiejskich UE pomaga obszarom wiejskim sprostać wyzwaniom gospodarczym, środowiskowym i społecznym, a jej cele są wspólne z innymi funduszami EFSI. Państwa członkowskie i regiony opracowują swoje programy rozwoju obszarów wiejskich w oparciu o potrzeby swoich terytoriów i uwzględniają niektóre wspólne priorytety UE. W Polsce jest to PROW (Program Rozwoju Obszarów wiejskich).
Co najmniej 30% finansowania każdego PROW musi być przeznaczone na działania istotne dla środowiska i zmian klimatycznych.

Jaki przyświeca temu cel?

Głównym celem jest opracowanie środków zachęcających do produkcji i wykorzystania OZE w sektorze rolnym i wiejskim. AgroREs będzie wspierać ten sektor, rozwiązując jego potrzeby energetyczne w sposób zrównoważony, opłacalny ekonomicznie i społecznie odpowiedzialny.

Wyniki projektu przedstawiają się następująco:

 • Wpływ funduszy strukturalnych na kwotę 3,8 mln EUR
 • 1,4 mln € wpływ na finansowanie regionalne
 • 100 osób o podwyższonych zdolnościach zawodowych
 • 37 wydarzeń edukacyjnych dotyczących polityki
 • 1 przewodnik po dobrych praktykach w zakresie OZE na obszarach rolniczych
 • 7 dokumentów samooceny sytuacji OZE w rolnictwie
 • 7 planów działania na rzecz ulepszenia 7 instrumentów polityki

Strona projektu AgroRES
https://www.interregeurope.eu/agrores/