GRUPY OPERACYJNE EPI – WSPÓŁPRACA DLA INNOWACYJNEGO ROLNICTWA

Grupy Operacyjne EPI (GO EPI) stanowią istotny element Europejskiego Partnerstwa Innowacyjnego, które dąży do promowania efektywnego i zrównoważonego rolnictwa. Te dynamiczne zespoły składają się z rolników, naukowców, doradców i przedsiębiorców z sektora rolno-spożywczego. Ich celem jest rozwiązanie konkretnych problemów poprzez innowacyjne podejścia i współpracę wielosektorową (Cieniuch, 2023; Karkulowski, 2022).

 

Proces tworzenia Grup Operacyjnych EPI rozpoczyna się od gruntownej analizy problemu, którego rozwiązania poszukuje się w projekcie. Skupiając się na identyfikacji zainteresowanych stron i ekspertów, grupy te gwarantują szerokie spojrzenie na problem oraz wymianę wiedzy i doświadczeń między różnymi dziedzinami praktyki, nauki i doradztwa (Cieniuch, 2023).

 

 

Projekty realizowane przez Grupy Operacyjne EPI mogą obejmować szereg działań, takich jak opracowanie i wdrożenie nowych produktów, technologii lub metod organizacji i marketingu w sektorze rolno-spożywczym, a także rozwój lokalnych rynków i krótkich łańcuchów dostaw (Chromiak, 2022; Karkulowski, 2022).

 

Zaangażowanie różnych podmiotów w działania Grup Operacyjnych EPI umożliwia wzmocnienie powiązań między sektorem rolno-spożywczym a sektorem badawczo-rozwojowym. Dzięki temu ułatwiony zostaje transfer wiedzy i wdrażanie innowacji, co przyczynia się do dalszego rozwoju rolnictwa i produkcji żywności na obszarach wiejskich (Cieniuch, 2023).

 

 

Po więcej informacji o Grupach EPI w Polsce zachęcamy do zapoznania się z Katalogiem polskich Grup Operacyjnych EPI:

https://sir.cdr.gov.pl/wp-content/uploads/2022/11/Katalog_EPI_2022_s.pdf

Źródła:

Chromiak, I., 2022. Współpraca.Wsparcie tworzenia i działania grup operacyjnych EPI na rzecz wydajnego i zrównoważonego rolnictwa - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Portal Gov.pl [WWW Document]. Minist. Rol. Rozw. Wsi. URL https://www.gov.pl/web/rolnictwo/wspolpracawsparcie-tworzenia-i-dzialani... (accessed 2.21.24).

Cieniuch, P., 2023. Grupy Operacyjne EPI.

Karkulowski, W., 2022. Grupy Operacyjne EPI na Dolnym Śląsku.