Fit for 55, czyli rozszerzony pakiet Zielonego Ładu

Europejski Zielony Ład, przedstawiony w komunikacie (COM(2019) 640) z dnia 11 grudnia 2019 r., przedstawia szczegółową wizję uczynienia z Europy pierwszego kontynentu neutralnego dla klimatu do 2050 r., chroniącego różnorodność biologiczną, tworzącego gospodarkę o obiegu zamkniętym i eliminującego zanieczyszczenia, przy jednoczesnym wzroście konkurencyjności przemysłu europejskiego i dalsza transformacja regionów. Wraz z ogłoszeniem Europejskiego Zielonego Ładu przewodnicząca Komisji Ursula von der Leyen przedstawiła kompleksowy, odpowiedzialny plan zwiększenia unijnego celu redukcji emisji do 2030 roku, którym jest właśnie "Fit for 55".

W swoim wystąpieniu von den Leyen zaproponowała cel 55% redukcji, a także rewizję unijnego prawodawstwa klimatycznego i energetycznego. Tego samego dnia Komisja przyjęła komunikat „Wzmocnienie ambicji klimatycznych Europy do 2030 r. – Inwestowanie w neutralną dla klimatu przyszłość z korzyścią dla naszych obywateli”. Zawiera zaktualizowany cel redukcji emisji netto o 55% do 2030 r. (obecny cel redukcji o 40%) w porównaniu z poziomami z 1990 r. Komunikat opiera się na kompleksowej ocenie skutków i konsultacjach społecznych, które odbyły się wiosną 2020 r. Analiza pokazuje, że obecne ramy polityczne są niewystarczające. Bez zmian w obecnych ramach politycznych i regulacjach, komunikat Komisji Europejskiej przewiduje jedynie 60% redukcję emisji do 2050 r.

Istotne dla obszarów wiejskich będą takie zmiany jak:

 • przegląd dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii,
 • przekształcenie dyrektywy o efektywności energetycznej,
 • przegląd dyrektywy w sprawie rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych,
 • zmiana rozporządzenia ustanawiającego normy emisji CO2 dla samochodów osobowych i dostawczych,
 • przegląd dyrektywy w sprawie opodatkowania energii,
 • mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2,
 • Społeczny Fundusz Klimatyczny,
 • Obniżanie emisyjności budynków w tym m.in. elektryfikację ogrzewania i chłodzenia oraz przyłączanie OZE,
 • strategia leśna UE.

Istotnym elementem na który wskazuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz eksperci naszego Stowarzyszenia to przede wszystkim klimatyczny fundusz socjalny, z pulą przewidzianą dla Polski 12,7mld EUR, z którego będzie można finansować z korzyścią dla obszarów wiejskich, takie działania jak:

 • Renowacja budynków,
 • Obniżanie emisyjności budynków w tym m.in. elektryfikację ogrzewania i chłodzenia oraz przyłączanie OZE,
 • Wsparcie dla zakupu nisko- i zeroemisyjnych pojazdów, a także koniecznej infrastruktury.

Zdaniem ekspertów Stowarzyszenia i Ministerstwa Klimatu i Środowiska szanse jakie plasują się w ramach pakietu „Fit for 55”, to:

 • Wprowadzenie do nowej legislacji wdrożeniowej więcej elementów solidarnościowych,
 • Zwiększenie puli środków finansowych dostępnych dla Polski na transformację klimatyczną,
 • Budowanie przewagi konkurencyjnej poprzez finansowanie i wprowadzanie innowacyjnych rozwiązań,
 • Ograniczenie wpływu przemysłu i energetyki na zdrowie ludzkie i środowisko.

Przedstawiciele Stowarzyszenia uczestnicząc w różnego rodzaju dyskusjach eksperckich często słyszą głosy dotyczące zagrożeń jakie płynąć mogą z tego pakietu. Elementami, które najczęściej się pojawiają są:

 • Nagły i skokowy wzrost cen energii elektrycznej i gazu
 • Zmniejszenie potencjału wykorzystania biomasy w wykorzystaniu w lokalną produkcję energii i ciepła
 • Obniżenie konkurencyjności polskich produktów poprzez tzw. ślad węglowy
 • Wzrost cen nawozów

Wszystko co zostało powiedziane w artykule, wskazuje że niezbędne jest podjęcie pilnego dialogu w zakresie pakietu „Fit for 55” zarówno na poziomie decydentów i przedstawicieli środowisk rolniczych. 

 

W razie pytań, bądź chęci otrzymania więcej szczegółowych informacji prosimy o kontakt:

biuro@stowarzyszenie-zmijewski.pl