Ekspert Energia Dla Wsi członkiem zespołu pracującego nad projektem nowelizacji przepisów dotyczących spółdzielni energetycznych

Miło nam poinformować, że w siedzibie MRiRW w ubiegłym tygodniu odbyło się spotkanie podsumowujące prace zespołu ekspertów, powołanego z inicjatywy sekretarza stanu Janusza Kowalskiego, Pełnomocnika Rządu ds. Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich. Jednym z członków zespołu został nasz ekspert Tomasz Marzec, który wraz z innymi członkami przygotowywał projekt nowelizacji przepisów dotyczących spółdzielni energetycznych.

Sekretarz stanu Janusz Kowalski podczas rozmowy (fot. MRiRW)

Cel prac zespołu eksperckiego

Celem prac zespołu było w przede wszystkim zdefiniowanie barier rozwoju spółdzielczości energetycznej, a w drugiej – zaproponowanie konkretnych zmian legislacyjnych w tym obszarze.

"Naszym celem jest zdynamizowanie rozwoju spółdzielni energetycznych na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich realizujących inwestycje w obszarze odnawialnych źródeł energii (OZE). Do tej pory KOWR umieścił w wykazie jedynie dwie spółdzielnie energetyczne. W Niemczech działa ponad tysiąc spółdzielni energetycznych, a w Danii około 2500. Dlatego chcemy zmienić regulacje dotyczące spółdzielni energetycznej – po to, aby rolnicy indywidualni, jednostki samorządu terytorialnego i inne podmioty działające na obszarach wiejskich mogły efektywniej tworzyć partnerstwa przy realizacji projektów w obszarze ciepłownictwa i energetyki" – wskazał wiceminister Janusz Kowalski.

Prof. Aneta Suchoń wyraziła nadzieję, że proponowane regulacje przyczynią się do popularyzacji spółdzielczości energetycznej, a przede wszystkim – spółdzielczości w ogóle. W podobnym tonie wypowiedział się mec. Tymoteusz Mądry, zaznaczając, że aktualnie obowiązujące regulacje nie pozwalają na pełny rozwój spółdzielni energetycznych. Przygotowane przepisy mają to zmienić.

Czym jest spółdzielnia energetyczna?

Spółdzielnia energetyczna jest podmiotem zdefiniowanym w ustawie z 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii. Jest to działająca lokalnie forma zrzeszenia, której celem jest w szczególności zaspokajanie potrzeb energetycznych lub ciepłowniczych spółdzielni energetycznej i jej członków na obszarach wiejskich i miejsko-wiejskich.

Zakres proponowanych zmian przepisów

Dr Marcin Rokosz, koordynator merytoryczny prac zespołów eksperckich w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, wskazał, iż zakres proponowanych zmian uwzględnia dotychczasowe propozycje zgłaszane przez resort rolnictwa w trakcie innych prac legislacyjnych.

"W przygotowanym projekcie zaproponowaliśmy rozwiązania, które ułatwiają zakładanie i funkcjonowanie spółdzielni energetycznej" – poinformował dr Rokosz.

Przygotowany projekt:

  • Obejmuje m.in. rozszerzenie zakresu terytorialnego działania i usunięcie bariery liczby członków.
  • Jest odpowiedzią na zdefiniowane problemy z przyłączeniami instalacji OZE do sieci oraz z zawieraniem umów przez spółdzielnię energetyczną z przedsiębiorstwami energetycznymi.
  • Zakłada regulacje m.in. dotyczące zakupu energii przez samorząd lokalny od spółdzielni energetycznej, której jest członkiem.

Skład zespołu eksperckiego

Autorami nowelizacji ustawy o OZE i niektórych innych ustaw w zakresie spółdzielni energetycznej są:

  • Tomasz Marzec;
  • dr hab. Aneta Suchoń, prof. UAM, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu;
  • dr Marcin Rokosz – koordynator merytoryczny prac zespołów eksperckich;
  • Tymoteusz Mądry, radca prawny;
  • Marzena Skąpska – naczelnik Wydziału Odnawialnych Źródeł Energii, Departament Rynków Rolnych i Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi;
  • Jarosław Wiśniewski – radca, Departament Rynków Rolnych i Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Kolejne kroki

Prace w tym zakresie w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi dobiegły końca. W najbliższych dniach wszystkie propozycje będą uzgodnione z Ministerstwem Klimatu i Środowiska, z którym zespół Pełnomocnika Rządu ds. Transformacji Energetycznej Obszarów Wiejskich pracuje nad pakietem rozwiązań wspierających transformację energetyczną obszarów wiejskich, korzystną w szczególności dla rolników indywidualnych.

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

mgr Tomasz Marzec - ekspert Stowarzyszenia im. Prof. Żmijewskiego (w ramach projektu Energia Dla Wsi). 
Prawnik, ekspert z zakresu prawa rolnego oraz prawa odnawialnych źródeł energii. 

 

Zapraszamy do odwiedzenia konta naszego eksperta na Twitterze poprzez kliknięcie w grafikę poniżej: