Długoterminowa wizja dla obszarów wiejskich: silniejsze, lepiej skomunikowane, odporne i zamożne obszary wiejskie w UE

Komisja Europejska przedstawiła dziś długoterminową wizję dla obszarów wiejskich UE, określając stojące przed nimi wyzwania i problemy oraz wskazując niektóre obiecujące możliwości, z jakich mogą skorzystać. Opierając się na prognozach i szerokich konsultacjach z obywatelami i innymi podmiotami na obszarach wiejskich, w przedstawionym dziś dokumencie zaproponowano pakt na rzecz obszarów wiejskich i plan działania na rzecz obszarów wiejskich, które mają sprawić, że staną się one silniejsze, lepiej skomunikowane, odporne i zamożne.
 

Aby skutecznie reagować na megatrendy i wyzwania związane z globalizacją, urbanizacją i starzeniem się społeczeństwa oraz czerpać korzyści z transformacji ekologicznej i cyfrowej, należy opracować dostosowane do lokalnych warunków strategie i środki, uwzględniające różnorodność terytoriów UE, ich szczególne potrzeby i mocne strony.

W całej UE średni wiek mieszkańców na obszarach wiejskich jest wyższy niż w miastach, ponadto w nadchodzącym dziesięcioleciu nastąpi powolny spadek populacji na tych obszarach. Jeżeli temu zjawisku towarzyszy brak łączności, słabo rozwinięta infrastruktura, brak zróżnicowanych możliwości zatrudnienia i ograniczony dostęp do usług, takich jak transport publiczny, szkoły, szpitale i handel, obszary wiejskie stają się mniej atrakcyjne jako miejsca do życia i pracy. Jednocześnie obszary wiejskie są aktywnymi uczestnikami transformacji ekologicznej i cyfrowej w UE. Osiągnięcie celów związanych z cyfrowymi ambicjami UE na 2030 r. może zapewnić więcej możliwości zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich., niezwiązanych z rolnictwem i leśnictwem, tworząc nowe perspektywy rozwoju produkcji, a zwłaszcza usług, oraz przyczyniając się do poprawy rozmieszczenia geograficznego usług i przemysłu.

Długoterminowa wizja dla obszarów wiejskich w UE ma na celu sprostanie tym wyzwaniom i problemom poprzez wykorzystanie pojawiających się obecnie możliwości związanych z zieloną i cyfrową transformacją UE oraz wniosków z pandemii COVID-19, a także poprzez określenie sposobów poprawy jakości życia na obszarach wiejskich, osiągnięcia zrównoważonego rozwoju terytorialnego i pobudzenia wzrostu gospodarczego.

Więcej