Czy rolników obowiązuje wymóg sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej?

Obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej obowiązuje nie od dziś, niemniej w związku z wchodzącą w życie od 28 kwietnia 2023 r. nowelizacją przepisów u wielu rolników pojawiły się wątpliwości. Czy właściciele budynków gospodarczych i inwentarskich mają obowiązek posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej?

 

 

Poniżej prezentujemy Państwu kilka faktów dotyczących obowiązku sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej:

 • Świadectwo należy sporządzić, gdy budynek lub część budynku (np. lokal mieszkalny lub użytkowy) będzie wystawiony na sprzedaż lub wynajmowany od 28 kwietnia 2023 r.  Dotyczy to także budynków o przeznaczeniu rolnym.
 • W przypadku budowy nowych budynków, świadectwo charakterystyki energetycznej jest niezbędne przy odbiorze budynku.
 • Z obowiązku sporządzania świadectw przy sprzedaży zwolnieni są inwestorzy/właściciele budynków rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną poniżej 50 kWh/(m2/rok)
 • Koszt świadectwa to ok. 400 zł do 1000 zł. Najwięcej zapłacimy za świadectwo energetyczne w największych miastach.

 

Od czego zależy koszt świadectwa charakterystyki energetycznej?

Kwota sporządzenia świadectwa charakterystyki energetycznej dla danego budynku, zależy od:

 • lokalizacji obiektu budowlanego,
 • wielkości i skomplikowania bryła budynku,
 • dostępności do dokumentacji technicznej,
 • zastosowanych instalacji,
 • przeznaczenia budynku (mieszkalny, przemysłowy),
 • stopnia zużycia energii do ogrzania (czy jest zakwalifikowany jako energooszczędny).

 

Ważność świadectwa trwa przez 10 lat od dnia jego sporządzenia. Świadectwa wystawione przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy (28 kwietnia 2023 r.) zachowają ważność przez okres, na jaki zostały sporządzone.

UWAGA: Świadectwo traci ważność przed upływem ww. terminu, jeżeli zostaną przeprowadzone roboty budowlano-instalacyjne, w wyniku których zmianie ulegnie charakterystyka energetyczna budynku lub jego części (np. wymiana okien, wymiana źródła ciepła, docieplenie budynku).

Obowiązek sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej nie obowiązuje, kiedy wykorzystujemy istniejący budynek (lub lokal) „na własny użytek” i nie zamierzamy go sprzedawać lub wynajmować.

Z obowiązku sporządzania świadectw zwolnieni są inwestorzy/właściciele budynków:

 • wolnostojących o powierzchni użytkowej poniżej 50 m2;
 • mieszkalnych, przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż 4 miesiące w roku;
 • podlegających ochronie na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
 • używanych jako miejsce kultu i do działalności religijnej;
 • przemysłowych oraz gospodarczych niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem instalacji oświetlenia wbudowanego;
 • gospodarstw rolnych o wskaźniku EP określającym roczne obliczeniowe zapotrzebowanie na nieodnawialną energię pierwotną nie wyższą niż 50 kWh/(m2·rok).

 

Źródło: farmer.pl, Stowarzyszenie im. prof. Żmijewskiego