Alternatywą dla bezpośredniego dofinansowania do inwestycji w OZE dla rolników może być ulga inwestycyjna w podatku rolnym

Mechanizm ten przewidziany jest dla płatników podatku rolnego, czyli:

  • właścicieli bądź użytkowników wieczystych gruntów,
  • posiadaczy samoistnych gruntów;
  • posiadaczy gruntów będących własnością Skarbu Państwa lub JST.

Ulgę może otrzymać osoba fizyczna, prawna czy podmioty nieposiadające osobowości prawnej na podstawie art. 13, art 13d ustawy o podatku rolnym. Dotacja dla rolnika w formie ulgi inwestycyjnej może objąć 25% kosztów poniesionych na inwestycję. Otrzymana kwota jest odliczana od podatku rolnego, a odpisów można dokonywać przez 15 kolejnych lat. Do wydatków objętych tą formą zalicza się wszystkie koszty związane z zakupem oraz montażem fotowoltaiki dla rolnika, przy czym konieczne jest ich udokumentowanie – faktura. Ulga inwestycyjna przyznawana jest decyzją wydaną na wniosek podatnika po zakończeniu inwestycji i polega na odliczeniu od należnego podatku rolnego od gruntów położonych na terenie gminy, w której została dokonana inwestycja.